Uutiset:
http://kauppa.fi/rss/feed/uutiset
Tiedotteet:
http://kauppa.fi/rss/feed/tiedotteet
Lausunnot:
http://kauppa.fi/rss/feed/lausunnot
Blogit:
http://kauppa.fi/rss/feed/blogit

RSS-syötteet voit tilata omaan RSS-lukijaasi klikkaamalla ylläolevia linkkejä.

Kaupan liiton uutiskirje ilmestyy joka torstai. Uutiskirjeessä on koottuna tärkeimmät ja ajankohtaisimmat uutiset, tiedotteet ja tapahtumat.
Tapahtumakirjeestä saat tietoa Kaupan liiton koulutuksista ja seminaareista.

Liity kirjeiden postituslistalle täältä

Etusivu > Tietoa kaupasta > Vastuullisuus > Muovikassisopimus

Muovikassien käyttöä vähentävä Green deal -sopimus


Suomessa pyritään vähentämään muovikassien ja -pussien käyttöä vapaaehtoisin toimin. Kaupan liitto teki vuonna 2016 ympäristöministeriön kanssa sopimuksen, jonka tarkoituksena on vähentää muovikassien kulutusta. Kauppa haluaa olla mukana vähentämässä jätteiden syntyä sekä maa- ja vesialueiden roskaantumista. Muovikassisopimuksen taustalla on EU-direktiivi, jolla pyritään vähentämään muovijätteen syntymistä ja merten roskaantumista. Tavoitteena on, että vuoden 2025 loppuun mennessä muovikasseja kulutetaan enintään 40 kappaletta henkeä kohden vuodessa. 


Miksi muovikasseja pyritään vähentämään vapaaehtoisesti sopimuksella eikä lainsäädännöllä?

Suomen muovikassisopimuksen taustalla on EU:n pakkausjätedirektiivi, jonka mukaisesti kussakin EU-maassa voidaan itsenäisesti päättää keinoista, joilla muovikassien kulutusta vähennetään. Suomessa kuluttajat käyttävät jo tällä hetkellä muovikasseja ja -pusseja järkevästi – komission selvityksen perusteella Suomi on yksi vähiten muovikasseja käyttävistä EU-maista. Suomessa onkin katsottu, että parhaaseen tulokseen meillä päästään vapaaehtoisin toimin. Kaupan liiton ja ympäristöministeriön 31.10.2016 allekirjoittamalla muovikassisopimuksella toteutetaan EU-direktiivin vaatimukset Suomessa. Sopimuksessa on sovittu keinoista, joilla vähittäiskauppa varmistaa, että direktiivin tavoitteet saavutetaan Suomessa.

Vuonna 2015 muuttuneen EU:n pakkausjätedirektiivin (2015/720/EU) tavoitteena on vähentää kevyiden muovisten kantokassien kulutusta ja merten roskaantumista. Lisäksi Suomessa merten roskaantumiseen pyritään puuttumaan myös valtioneuvoston hyväksymällä Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmalla vuosille 2016–2021. Ohjelmassa esitetään Itämeren roskaantumisen vähentämiseksi toimenpide-ehdotusten laatimista erityisesti muoviroskan vähentämiseksi.

Ketkä ovat sopimusosapuolia?

Sopimuksen osapuolet ovat ympäristöministeriö ja Kaupan liitto ry, joka edustaa sopimuksessa koko kaupan toimialaa. Sopimus on ympäristöministeriön ensimmäinen ns. Green Deal -sopimus, jossa sääntelyn sijaan direktiivin tavoitteisiin pyritään pääsemään yritysten vapaaehtoisin toimin.

Mikä on sopimuksen tavoite?

Sopimuksen tavoitteena on, että 31.12.2025 mennessä kevyiden muovikassien kulutus henkeä kohden ei ylitä 40:tä kappaletta vuodessa.

Mihin asti sopimus kestää ja miten sitä seurataan?

Sopimus on voimassa 31.12.2025 asti. Sopimusjärjestelmässä mukana olevat yritykset raportoivat sitoumuksensa tuloksista vuosittain Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusjärjestelmään. Jos vuodelle 2025 asetettujen tavoitteiden saavuttaminen vaikuttaa epätodennäköiseltä, ministeriö valmistelee ehdotukset muutoksista vuosille 2021–2025. Samalla sovitaan siitä, miten muutokset toteutetaan yhdessä sopimusosapuolten kanssa.

Mitkä muovikassit ja -pussit kuuluvat sopimuksen piiriin?

EU-direktiivin mukaisesti vähentämistavoite ei koske elintarvikkeiden irtomyynnissä tai hygienia syistä tarvittavia erittäin ohuita muovipusseja (eli ns. hedelmä- ja vihannespussit). Kaikkien muiden muovikassien ja -pussien käyttöä tulee vähentää.

Miten kaupan alan yritys pääsee mukaan sopimukseen?

Yritys pääsee mukaan sopimusjärjestelmään, kun se on liittynyt Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen tekemällä hyväksytyn toimenpidesitoumuksen kevyiden muovisten kantokassien vähentämiseksi ja ilmoittanut siitä Kaupan liittoon (marja.ola(at)kauppa.fi). Kaupan liitto ilmoittaa yritykselle sähköpostitse, kun yrityksen sitoumus Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusjärjestelmään on hyväksytty, ja yritys on mukana muovikassisopimusjärjestelmässä. Yritys raportoi vuosittain Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusjärjestelmään sitoumuksensa tuloksista.

Millainen hyväksytyn toimenpidesitoumuksen tulee olla?

Kaupan alan yritys voi päättää itse omassa yhteiskuntasitoumuksessaan niistä toimista, joilla se aikoo vähentää muovikassien -ja pussien kulutusta. Sitoumukseen tulee sisältää toimia ainakin seuraavista asiakokonaisuuksista:

  • asiakkaiden neuvonta- ja valistus kevyiden muovisten kantokassien kulutuksen vähentämiseksi ja roskaantumisen ehkäisemiseksi
  • kevyiden muovisten kantokassien maksullisuuden varmistaminen
  • luopuminen myyntipisteessä ohuiden muovisten kantokassien ilmaisesta jakelusta itsepalveluna.

Muovikassisopimusjärjestelmässä mukana olevat yritykset

Vapaaehtoisen kevyiden muovisten kantokassien vähentämissitoumuksen ovat tehneet seuraavat yritykset (tilanne 27.4.2017): 

  • Kesko Oyj
  • Lidl Suomi Ky
  • SOK
  • Stockmann Oyj Abp
  • Tokmanni Oy
  • UFF (U-landshjälp från Folk till Folk i Finland rf).

Lisätietoa: