Rajat ylittävä verkkokauppa on edelleen vähäistä Euroopassa. Vaikka verkkokaupan osuus kaikesta kuluttajakaupasta onkin kasvussa, niin maiden sisäinen verkkokauppa kasvaa nopeammin kuin maiden rajat ylittävä verkkokauppa. 

Kuluttajien kiinnostusta ostamiseen ulkomaisista verkkokaupoista vähentävät sellaiset tekijät kuin vieras kieli, epäluottamus maksujärjestelmien turvallisuuteen ja epävarmuus tavaran asianmukaisesta saapumisesta. Usein myöskään verkkokaupat eivät ole valmiita toimittamaan tuotteita tilaajan haluamaan maahan. Toimituksia estää mm. se, että yritysten on mahdotonta olla selvillä eri EU-maiden kaupankäyntiä sääntelevästä lainsäädännöstä.

Euroopan komissio onkin ottanut tavoitteeksi lisätä kuluttajien luottamusta rajat ylittävään kaupankäyntiin ja vähentää lainsäädännöllisiä esteitä yhdenmukaistamalla hajanaista kuluttajalainsäädäntöä EU-alueella. Kuluttajalainsäädännön yhdenmukaistamista koskeva ehdotus kuluttajien oikeuksia koskevaksi direktiiviksi annettiin lokakuussa 2008. Ehdotus on osa Euroopan yhteisön kuluttajansuojasäännöstön laajaa uudistusta ja se perustuu komission 2007 antamaan vihreään kirjaan ja sen pohjalta järjestettyyn kuulemiseen.

EU-puheenjohtajuuskautensa päätteeksi Ruotsi antoi viime vuoden lopulla direktiivistä valmistelemansa uuden tekstiehdotuksen. Direktiiviehdotus joutui tämän vuoden alussa vastatuuleen Euroopan parlamentissa, jossa lainsäädännön täysharmonisoinnin pelättiin esitetyssä muodossaan heikentävän kuluttajansuojaa. Asian käsittelyssä törmättiin myös eri maiden sopimus- ja kuluttajaoikeudellisten järjestelmien suuriin eroihin, jotka tekevät yhdenmukaisuuden toteuttamisesta hankalaa. 

Parlamentissa asiaa on käsitelty sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnassa (IMCO), jossa asian esittelijänä toimii Andreas Schwab.  Hän antoi tänä kesänä direktiiviehdotuksesta mietintöluonnoksen, jossa täysharmonisointi on kohdennettu koskemaan etä- ja kotimyyntiä.  Mietintöluonnos ja parlamentin kahden muun valiokunnan lausuntoluonnokset sisältävät noin 300 tarkistusesitystä direktiiviehdotukseen. Mietintöluonnoksen käsittely jatkuu syksyn mittaan parlamentissa.

Kaupan yritysten kannalta olisi tärkeää, että kuluttajansuojaa koskevat säännökset olisivat EU-alueella yhteneväiset. Tämä edistäisi sisämarkkinoiden toimivuutta yhdenmukaistamalla yrityksille lainsäädännöstä aiheutuvia oikeuksia ja velvoitteita sekä helpottaisi rajat ylittävää kaupankäyntiä. Yhdenmukaisen lainsäädännön tulisi myös sisällöllisesti edistää kaupankäyntiä nykyistä paremmin.

Toivottavaa onkin, että EU-maiden erilaisista sopimusoikeusjärjestelmistä huolimatta kuluttajansuojalainsäädännön yhdenmukaistaminen etenee asteittain kohti lainsäädännön täysharmonisointia.

Kirjoittaja on Erikoiskaupan Liiton toimitusjohtaja. Hän  toimii myös Kaupan liiton kuluttaja-asiantuntijana.