Nuorten mietteitä työelämästä sekä koulun työhön ja ammatteihin valmentavasta roolista on kerätty vuosittain tutkimuksella Nuoret ja ammatinvalinta (Taloudellinen tiedotustoimisto, Fountain Park) 2009 – 2011. Taloudellinen tiedotustoimisto ja Fountain Park kokosivat kolmen vuoden tutkimustiedosta kahdeksan väittämää asioista, joita nuoret ovat vuosien mittaan vastauksissaan tuoneet esiin. Yksi noista kahdeksasta väittämästä toteaa, että nuorten itsensä mielestä, he eivät saa tarpeeksi itselleen merkityksellistä tietoa työstä ja työelämästä.

Nuoret kertoivat vuoden 2011 Nuoret ja ammatinvalinta -tutkimuksessa, saavansa eniten tietoa eri aloista ja ammateista TET-jaksoilta, opinto-ohjaajalta sekä kodin ja kavereiden kautta. Myös internetin merkitys tiedonhaussa on nuorilla suuri. Suurin epäsuhta tiedon saamisen ja sen haluamisen välillä on tiedonsaanti aineenopettajien välityksellä. Nuoret toivovat saavansa nykyistä enemmän työelämätietoutta kaikilta opettajilta opetettavien asioiden yhteydessä.

Kaupan ala on ollut mukana Elinkeinoelämän Nuoriso-ohjelmassa jo vuodesta 2009. Opetushenkilöstölle ja opetusalan muille toimijoille räätälöityjen työkalujen avulla, kuten OpeTET, RehtoriTET, JohtajaTET, yritysvierailut ja asiantuntijaluennot, on opetushenkilöstön työelämätietoutta pidetty yllä ja monipuolistettu valtakunnallisesti.

Monikanavaisuus on valttia myös nuorten ura- ja koulutusvalintoja tuettaessa. Nuorille suunnattujen tiedonhakukanavien (kunkoululoppuu.fi sivuston, Duuni-lehden, uusien kaupan alan ammattiesittelyvideoiden, jne.) lisäksi on tärkeää jatkaa opetushenkilöstön työelämäyhteyksien aktivointia yhteistyössä kaupan alan kaikkien toimijoiden kanssa.

Toivotan kaikki kaupan alan toimijat mukaan tähän nuorten valintoja tukevaan työhön. Työsarkaa kaupan alan monipuolisten mahdollisuuksien avaamisessa opetushenkilöstölle ja heidän kauttaan nuorille on vielä jäljellä. Suomihan kasvaa kaupalla!

Ollaan yhteyksissä!

Kirjoittaja toimii kaupan alan koulu-coachina Taloudellisessa tiedotustoimistossa.

Lisätietoja:

Nuoret ja työelämä - kaksi eri maailmaa? -koosteraportti

Opetin.fi-verkkopalvelu - tietoa koulujen ja yritysten välisestä yhteistyöstä