TET-jaksojen kautta nuorelle avautuu mahdollisuus tutustua lähikauppaansa työpaikkana, ei pelkästään asiakasnäkökulmasta. Asiakkaalle näkymättömien työtehtävien kokeminen ja tekeminen saa nuoren harkitsemaan kaupan alaa tulevaisuuden uravaihtoehtona.

Taloudellisen tiedotustoimiston TAT:n Nuoret ja ammatinvalinta -tutkimus kartoittaa säännöllisesti nuorten työelämätietouden saantikanavia. Vuoden 2011 tutkimuksessa havaittiin yhä, että muiden kuin opojen merkitys työelämätiedon jakajana kouluissa on nuorelle tärkeää ja tavoiteltavaa.

Innolinkin suorittaman vaikuttavuustutkimuksen mukaan OpeTET, eli opettajien oma työelämään tutustuminen, nousi Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelmassa käytetyimpien työkalujen kärkikolmikkoon yritysvierailujen ja asiantuntijaesitysten lisäksi.  Perusopetuksen ja lukion opettajat ovat olleet TET-jaksolla 1 - 2 päivää nuoriso-ohjelmassa. Taloudellisen tiedotustoimiston TAT  koulu-coach auttaa ja toimii asiantuntijana sekä yrityksille että opettajille.

Tavoitteena yritysten ja koulujen välisissä kohtaamisissa on aina rakentaa tavoitteellista yhteistyötä toimijoiden välille. Yksittäiset TET-jaksot eivät kanna aikaansa pidemmälle, vaan yrityksen ja koulun yhteistyön täytyy rakentua kummankin toimijan resursseihin sopivaksi. Näin saadaan aikaan pysyviä yhteistyökuvioita, jotka mahdollistavat kummallekin osapuolelle jatkuvan tiedon siirtymisen. Yritys saa opetushenkilöstön kautta tietoa tulevaisuuden työntekijöistään ja pääsee kertomaan yrityksestään ja sen tulevaisuuden osaamistarpeista opettajille, jotka tietenkin siirtävät saamansa ajankohtaisen tiedon nuorille, osana opetettavia oppisisältöjä.

Myös opettajat hyötyvät yhteistyöstä. Tarjoaahan se mahdollisuuden saada omakohtaista kokemusta yrityksissä toimivien ammattilaisten arjesta, puhumattakaan oppiaineen työelämäkytköksen konkreettisesta avauksesta.

Kaupan alalla OpeTETit ovat olleet käytössä koko Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelmakauden 2009-2012.  Jos yrityksessänne ei vielä ole kokeiltu OpeTET-mallia, on hyvä aika ilmoittautua mukaan halukkaiden yritysten joukkoon. Koulujen kanssa tehtävä yhteistyö säilyttää ja parantaa työantajaimagoa. Opettajan kautta yrityksenne osaamistarpeet siirtyvät nuorten tietoisuuteen asiantuntemuksella, joka on vain oppilaansa tuntevalla opettajalla.

Kaupan liitto tekee lähikuukausina jäsenilleen kyselyn, jonka avulla voi helposti ilmoittautua mukaan tekemään alan vetovoimatyötä.

Kirjoittaja on kaupan alan koulu-coach Taloudellisesta tiedotustoimistosta