EU:n komissio on julkaissut kuluttajamarkkinoiden tulostaulun, joka kertoo markkinoiden toimivuudesta kuluttajan näkökulmasta. Tavoitteena ovat hyvin toimivat, 500 miljoonan ihmisen rajattomat sisämarkkinat, joiden lainsäädännöllinen perusta on EY:n perustamissopimuksessa määritelty tavaroiden ja palveluiden vapaa liikkuvuus.

Juuri julkistetusta vuoden 2009 tulostaulusta ilmenee kaksi EU:n laajuista suuntausta. Ensiksikin kuluttajat ovat yleisesti ottaen tyytymättömämpiä palveluihin kuin hyödykkeisiin. Eniten ongelmia aiheuttavat alat ovat energia, liikenne ja pankkipalvelut. Sähköntoimittajat saivat huonot arviot hinnankorotusten vuoksi. Komissio tekeekin vuonna 2009 sähkön vähittäismarkkinoista tutkimuksen, jossa kiinnitetään huomiota kuluttajien mahdollisuuteen vaihtaa sähköntoimittajaa, sillä vain 8 prosenttia kuluttajista oli niin tehnyt.

Tulostaulun toinen merkittävä havainto on, että rajat ylittävä sähköinen kauppa ei ole kasvanut. Rajat ylittävää kauppaa käyvien kuluttajien määrä ei ole kasvanut vuodesta 2006 ja rajat ylittävää vähittäiskauppaa käyvien yritysten määrä on vähentynyt.

EU:ssa on vireillä kuluttajan oikeuksia koskeva direktiiviehdotus, johon tulostaulussakin viitataan. Uusi direktiivi olisi täysharmonisoiva eivätkä jäsenvaltiot saisi enää poiketa siitä. Nyt voimassa olevat direktiivit asettavat ainoastaan kuluttajansuojan vähimmäisvaatimukset ja käytännössä yritysten on otettava huomioon 27 jäsenmaan erilaiset kuluttajansuojasäännökset rajat ylittävässä kaupassa.

Yritykset saattavat rajata toimintansa vain oman maan rajojen sisäpuolelle etabloitumiskustannusten takia. Toisaalta myöskään kuluttajat eivät tiedä, mitä sääntöjä sovelletaan rajat ylittävään verkkokauppaan, jolloin heidän luottamuksensa on heikkoa. Harmonisointi toisi kasvavan kilpailun mukana tarjonta- ja hintaetuja.

Tulostaulussa EU:n komissio seuraa markkinoiden toimivuutta muun muassa hintavertailujen perusteella. Muita kriteereitä ovat kuluttajien tyytyväisyys, palveluntarjoajan vaihtaminen, valitukset ja turvallisuus. Hintavertailun perusteella ei voida suoraan arvioida kilpailun toimivuutta, koska eroja aiheuttavat erilaiset kulutusympäristöt, verot yms.

Vapaan kilpailun toteutumisen lisäksi tuotteiden tulisi olla turvallisia ja markkinavalvonnan tehokasta. Mahdollisuus puolueettomaan riidanratkaisuun ilman merkittävää kuluriskiä on keskeinen oikeusturvatekijä. EU:n komissio painottaa kuluttajien oikeussuojakeinoja ja on julkistanut asiakirjan, jossa se hahmottelee mahdollisia suuntaviivoja kuluttajien ryhmäkanteelle tai muille ryhmämenettelyille.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm