Taloudellisen tiedotustoimiston (TAT) ja T-Median vuosittain tekemän Kun koulu loppuu -tutkimuksen tulokset julkistettiin hiljattain. Kyselyyn vastanneiden nuorten määrä oli huikea: peräti 11 335! Ammattiin opiskelevat nuoret osallistuivat ensimmäistä kertaa tutkimukseen yläkoululaisten ja lukiolaisten rinnalla.

Nuoret valottivat selvityksessä ajatuksiaan jatko-opinnoista.Yläkoululaisista 60 % suunnittelee jatkavansa opiskelua lukiossa, ja vain 23 % on kiinnostunut ammatillisista opinnoista. Lukiolaisista puolestaan reilut 80 % haaveilee yliopisto-opinnoista ja vain 36 % suunnittelee suuntautuvansa ammattikorkeakouluopintoihin. Sen sijaan ammatillisia perusopintoja suorittavista lähes puolet ajattelee jatkavansa opiskelua ammattikorkeakoulussa.

Nuoret tarvitsevat selvästi lisää uraohjausta. Entistä useampi eli jopa kolme neljästä yläkoululaisesta pitää uravalintoihin liittyvän ohjauksen määrää riittämättömänä. Ammattiin opiskelevista ja lukiolaisnuorista vain noin kolmannes katsoo saaneensa riittävästi uraohjausta opintojensa aikana. Tämä on asia, joka tulee jatkossa huomioida paremmin opetussuunnitelmissa.

Yläkoululaisten tärkeimmät tietolähteet tulevien alavalintojen puntaroinnissa ovat opo ja TET-jaksot. Kaupan alan yritykset tarjoavat runsaasti TET-jaksoja. Onkin ensiarvoisen tärkeää, että nuorelle jää harjoittelustaan hyvä ja monipuolinen – toki myös realistinen – kuva kaupan alasta sekä sen tarjoamista mahdollisuuksista ja urapoluista. TET-jakso voi joko herättää tai tappaa kiinnostuksen alaa kohtaan.

Jos yritysedustajaa tai kauppiasta pyydetään oppilaitokseen kertomaan toimialasta ja sen ammateista, kannattaa toive pyrkiä toteuttamaan tai jopa itse proaktiivisesti tarjoutua vierailulle nuoria tapaamaan. Tällaisilla tilaisuuksilla on oma tärkeä roolinsa nuorten tietolähteenä. Samoin kuin eri aloista ja ammateista kertovilla videoilla, joita Kaupan liittokin on teettänyt.

Tutkimus osoittaa myös sen, että nuoret ovat kiinnostuneempia työstä ja työelämästä kuin mitä oletetaan. Heillä on ihailtavaa luottamusta hyvään tulevaisuuteen: yläkoululaisista 91 %, ammatillisista opiskelijoista 85 % ja lukiolaisista 87 % uskoo, että heille löytyy paikka työelämässä. Vielä suurempi osa nuorista pitää työtä ja aikaansaamista itselleen tärkeänä. Lähes yhtä suuri osa nuorista odottaa innolla työelämää.

On ilahduttavaa, että nuorten kiinnostus kaupan alaa kohtaan on kasvanut hieman viime vuodesta. 28 eri toimialasta yläkoululaiset sijoittivat kaupan alan seitsemänneksi ja lukiolaiset kuudenneksi kiinnostavimpien alojen listalla. Ammatillisten opiskelijoiden keskuudessa kauppa oli hienosti toisella sijalla.

Kaupan alalla puhalletaan tiiviisti yhteen hiileen, ja se näkyy myös tutkimuksessa; kaupan alan houkuttelevuus perustuu ennen kaikkea hyvänä pidettyyn työilmapiiriin. Työllisyysnäkymiäkin nuoret pitävät melko hyvinä samoin kuin työtehtävien kiinnostavuutta. Sen sijaan palkkausta ei pidetä erityisen hyvänä eikä kaupan katsota toteuttavan tärkeitä asioita. Nuoret näkevät kaupan alan ammatit hyvin kapea-alaisesti lähinnä kassamyyjän työtehtävinä.

Kaupan liitto tekee jatkuvasti vetovoimatyötä, jotta saisimme välitettyä omaa työuraansa suunnitteleville nuorille tietoa alan monimuotoisesta tehtäväkentästä. Järjestämme vuosittain 2−4 Kaupan ala esittäytyy -tilaisuutta peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opoille sekä TE-toimistojen asiantuntijoille eri puolilla maata. Näiden tilaisuuksien keskeinen viesti on kaupan alan monipuolisuus ja sen tarjoamat erilaiset työtehtävät ja urapolut. Kerromme myös kaupan alan yhteiskunnallisesta merkityksestä.

Olemme laatineet kaupan toimialaesittelyn nuorten ammatinvalintaan keskittyvälle Kun koulu loppuu -sivustolle sekä abeille jaettavaan saman nimiseen printtijulkaisuun. Niin ikään jaamme nuorille tietoa kaupan alasta Kannattava kauppa -sivustolla sekä lukuisten ammattiesittelyvideoiden avulla.

Ympäri vuoden tehtävä vetovoimatyö konkretisoituu jälleen näin kesän kynnyksellä, kun tuhannet kesätyöntekijät saapuvat kaupan ammattilaisten avuksi pieniin ja isompiin myymälöihin. Jokainen kaupassa työskentelevä tekee omalla asenteellaan ja esimerkillään vetovoimatyötä joka päivä. Tarjotaan siis tänäkin kesänä nuorille antoisia ja monipuolisia työkokemuksia!

Kirjoittaja on Kaupan liiton asiantuntija.