Sanotaan, että avain menestykseen piilee usein juuri yritysten kyvyssä ennakoida tulevaisuutta. Vaihtoehtoisia tulevaisuudenkuvia puntaroimalla yritysjohtajat voivat luovia muuttuvassa ympäristössä karikoita väistellen ja uusia kasvumahdollisuuksia hyödyntäen.

Tulevaisuuden ennakointi on kuitenkin vaikea tehtävä millä tahansa toimialalla. Kaupan alalla tämä tehtävä on erityisen haastava. Kaupan alalla tulevaisuuden ennakoinnissa kyse on usein monimuotoisten ja toisiinsa kiinnittyvien vaikutusketjujen tunnistamisesta ja arvioinnista. Tulevaisuuden ennakointi vaatiikin kaupan johdolta kokonaisvaltaista ymmärrystä omasta toimialasta ja sen muutostaipumuksista sekä toimialaan vaikuttavista moninaisista muutosvoimista.

 
On selvää, että tieto toimialan lähihistoriasta luo perustan tulevaisuuden ennakoinnille. Tulevaisuuden hahmottaminen vaatii kuitenkin historiatiedon ja olemassa olevien kehityskaarien tuntemisen ohella myös aitoa uteliaisuutta ja ennakkoluulotonta uuden etsintää. Kysymys on ennen kaikkea epäjatkuvuuksien tunnistamisesta. Tulevaisuuden ennakointiin liittyy keskeisesti myös se seikka, että yritykset voivat omilla valinnoillaan vaikuttaa siihen, minkälaiseksi tulevaisuus rakentuu. Tulevia trendejä yritykset voivat vahvistaa tai jopa luoda niitä. Tulevaisuus ei ole annettu tekijä yhdellekään yritykselle.
 
Kaupan alalla menestyminen nojaa tulevaisuudessa yhä suuremmassa määrin yritysten kykyyn yhdessä eri sidosryhmien kanssa ennakoida tulevaisuutta. Erityisesti keskeistä on osallistaa kuluttajia tulevaisuuden visiointityöhön. Yhdessä kuluttajien kanssa kaupan alan yritykset pystyvät luotaamaan ja myös luomaan tulevia trendejä ja kehityspolkuja. Tiedon jakaminen on siis avain tulevaisuutta ennakoitaessa ja sitä rakennettaessa. Juuri tähän avoimeen tiedon vaihdantaan ja keskinäiseen oppimiseen tähtää Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululla perustettu Aalto Future Store -hanke.
 
Aalto Future Store on ainutlaatuinen kaupan alaan keskittyvä oppimis- ja tutkimusympäristö sekä kohtaamispaikka kaikille kaupan alasta kiinnostuneille. Uudenlaisena verkkopohjaisena ympäristönä Aalto Future Store haastaa niin opiskelijoita, tutkijoita kuin myös kaupan alan liikkeenjohtajia ja muita asiantuntijoita uuden tiedon etsimiseen ja yhdessä oppimiseen. Keskeisenä päämääränä on tuottaa käyttäjälähtöisen innovoinnin hengessä uusia rohkeitakin näkemyksiä kaupan alan menestymisen ehdoista ja laajemmin kaupan alan tulevaisuudesta. Aalto Future Storeen pääsee tutustumaan aaltofuturestore.fi-verkkosivuston kautta. Ovet ovat auki 24/7.
 
Tulevaisuus säilyy aina lopulta avoimena. Kukaan ei voi kertoa varmuudella sitä, mitä huomenna tapahtuu. Yhdessä tietoa avoimesti jakamalla voidaan tulevaisuudesta saada kuitenkin jonkinlainen ote ja siihen myös pystytään vaikuttamaan. Aalto Future Store toivottaa kaikki tervetulleeksi rakentamaan kaupan tulevaisuutta.
 
Kirjoittaja toimii Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun liiketaloustieteen professorina ja Aalto Future Store -hankkeen vastuullisena johtajana.