Viimeaikainen keskustelu kaupan kilpailukeinoista on luonut laineita muutoin verrattain tyyneen kaupan keskusteluun. Liiallinen kilpailukeinojen painotus voi kuitenkin marginalisoida kaupan yhteiskunnallista relevanssia: kotimainen kauppa kaipaakin kipeästi keskustelua sen yhteiskunnallista roolista ja potentiaalista. 

Kauppa on Suomessa keskeinen työllistäjä, investoija, yhdyskuntarakenteen muokkaaja ja verotulojen lähde – se on erottamaton osa yhteiskuntaa. Suomessa on kymmeniä tuhansia kaupan alan toimijoita, minkä vuoksi kauppaa koettelevan murroksen kosketuspinta ja

kerrannaisvaikutukset ovat laaja-alaisempia kuin yleisesti ajatellaan. Kotimaisen kaupan perinteiset haasteet– verkkokauppa, heikko ostovoima, kansainvälistyvä kilpailu, veropolitiikka – ja kytevät ilmiöt – jakamistalous ja vertaiskauppa, vuokrausmarkkinat, verkkokaupan kestämättömät palautusprosentit – paineistavat niin suuria kuin pieniä kaupan alan yrityksiä murrokseen mukautumiseen.

Kotimaisen kaupan kyky ei pelkästään selviytyä kaupan murroksesta vaan myös hyödyntää täysimääräisesti murroksen potentiaali, on kansallinen kysymys ja keskeinen prioriteetti. Se on kansantaloudellisesti, kansanterveydellisesti ja yhdyskuntarakenteellisesti niin merkittävä haaste, että viimeisten kuukausien aikana tehdyt avaukset strategisesta tulevaisuuden palveluohjelmasta ovat perusteltuja. Kotimainen kauppa kaipaa strategista näkemyksellisyyttä ja visiota siitä, millainen on kaupan yhteiskunnallinen rooli ja potentiaali. Tätä visiota ei kaupan toimijat voi itsenäisesti laatia, vaan se edellyttää kaupan keskusteluaiheiden laventamista ja keskustelun moniäänisyyden lisäämistä. Kuluttajaryhmiltä, kaupan työntekijöiltä ja erityisesti poliittisilta päätöksentekijöiltä olisi tärkeätä saada analyyttisiä näkemyksiä kaupan roolista ja potentiaalista yhteiskunnassamme tänään ja huomenna.

Tutkijoilla itselläänkin on tässä peiliin katsomisen paikka; kaupan tutkimuskysymykset on asetettava entistä enemmän yhteiskunnalliseen viitekehykseen. Tarvitsemme lisää ymmärrystä kotimaisen kaupan potentiaalista suomalaisen kansanterveyden mahdollistajana ja tietoa siitä, miten yhdyskuntarakenteellisin keinoin mahdollistetaan kaupan mukautuvuutta globaaliin kilpailuun. Tarvitsemme poikkitieteellisiä tutkimusavauksia siitä, miten kauppa määrittelee roolinsa logistiikan jatkeesta kuluttajien arkea tukevaksi palvelualustaksi. Kansantaloutemme tarvitsee syötteitä päätöksenteon ja johtopäätösten pohjaksi siitä, miksi pohjoisilla naapureillamme on kansainvälisen kaupan menestystarinansa, kun Suomessa vastaavat esimerkit ovat harvassa. Onko toimintaedellytykset kansainvälistymiselle riittävällä tasolla?

Tutkimustietoa pitää myös jakaa ja käyttää; se on yksi tehokkaan päätöksenteon tuotannontekijä. Tutkimustieto kaupan murroksen laaja-alaisista vaikutuksista tukee myös kaupan yhteiskunnallisen roolin ja potentiaalin tunnistamista ja tunnustamista. Se voi myös auttaa löytämään kotimaisen kaupan kansallisen kilpailuedun lähteet. Tämä vastaavasti parantaa kotimaisen kaupan kansainvälistymisen edellytyksiä.

Kirjoittaja toimii palvelujen ja kaupan professorina Tampereen yliopistossa.