Kaupalla on tunnetusti erittäin merkittävä rooli Suomen kansantaloudessa. Kaupan rooli ei ole vähäpätöinen myöskään kuluttajille tai ammattiasiakkaille. Siksi ei ole ollenkaan yhdentekevää mitä kaupassa tapahtuu ja miten kauppa kehittyy.

Kaupan alan kehitykseen vaikuttavat juuri nyt monet ulkoiset tekijät. Monilla näistä, kuten ostovoiman heikkenemisellä ja osto- ja kulutustottumusten muutoksilla, on varmasti oma merkityksensä nykyisessä ahdingossa.

Kaikilta osin ahdinko ei kuitenkaan ole pelkästään ulkoisten olosuhteiden tai syiden seurausta. Saattaa nimittäin olla, että kaupan sisäisillä toimilla on osansa murroksessa. Suurin osa ostovoimasta on edelleenkin jäljellä ja asiakkaat tarvitsevat joka päivä syötävää ja erilaisia käyttötavaroita. Menestykselle on siis paikkansa tässäkin hetkessä.

Mieleen hiipii väistämättä ajatus, että voisiko juuri nyt olla oikea paikka arvioida kaupan strategisen tason toimintaa ja malleja? Eräs yrittäjä totesi minulle, että hänen parhaimmat liiketoimensa on aloitettu juuri vaikeina aikoina. Oppi oli se, että jos hankalina aikoina menestyy, silloin menestyy myös hyvinä aikoina.

Apua uudistumiseen voisi hakea vaikkapa viimeaikaisesta strategisesta tutkimuksesta. Näissä strategisissa askareissa on kiinnitetty paljon huomiota erityisesti asiakasymmärrykseen, liiketoimintamalleihin ja kaikkinensa strategiseen uudistumiseen. Millaisia oppeja on siis saatu?

Kyky tuottaa asiakasarvoa on yrityksen menestyksen keskeinen edellytys. Asiakasarvon tuottaminen edellyttää oikeanlaista organisatorista kyvykkyyttä ja osaamista sekä markkinaorientoitunutta organisaatiokulttuuria.

Kun markkinoilla on tapahtumassa merkittäviä muutoksia, yritysten on kyettävä uudistamaan jatkuvasti omia resurssejaan ja kyvykkyyksiään. Kilpailuympäristössä yrityksen kilpailuedut riippuvat yrityksen kyvystä uudistaa ja parantaa jatkuvasti toimintojaan sekä tunnistaa markkinoiden piileviäkin markkinamahdollisuuksia.

Yrityksen suorituskyky ja menestys markkinoilla pohjautuvat suuressa määrin myös tulokselliseen markkinointiin, joka luo ja tuottaa erinomaista arvoa asiakkaille sekä kykenee vastaamaan kilpailijoiden toimenpiteisiin.

Yrityksen kilpailuasemaan markkinoilla vaikuttavat erityisesti seuraavat seikat: Yrityksen tai sen liiketoiminnan elinkaaren vaihe ko. toimialalla, muilta toimialoilta tuleva kilpailu ja yrityksen mahdollisista muista liiketoiminnoista ja osaamisista saatava hyöty.

Kun toimialan menestystekijät on tunnistettu tai ne ovat suuresti vakiintuneet, yrityksen kilpailuetu voi perustua yrityksen taitoon ja tapaan toteuttaa omaa strategiaansa kilpailijoita tehokkaammin.

Monet edellä olleista asioista eivät ole ollenkaan yllättäviä tai uusia asioita. Niiden taustalla on tästä huolimatta paljon sisältöä. Edesmenneen, suuresti arvostamani professorin Juha Näsin lausuntoa siteeraten, menestys on menestystä toistaiseksi. Menestyksen eväät kannattaa aika ajoin tarkistaa ja uudistaa. Juuri nyt on sellaisen paikka. 

Kirjoittaja toimii professorina (professor of practise in retailing) Aalto-yliopiston kauppakorkeakulussa. Hänellä on pitkäaikainen kokemus kaupan piiristä ja palveluliiketoiminnan kansainvälisestä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Hän toimii myös luennoitsijana useissa johtamiskoulutusohjelmissa, teemoina strateginen johtaminen, kaupan liiketoimintaosaaminen ja asiakkuuksien hallinta.