Oikeusministeriölle

ASIA: AIKAOSUUKSIA JA MARKKINOINTIARPAJAISIA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN MUUTOKSET     

Oikeusministeriö on pyytänyt kirjeellään 1.7.2010 (Dnro OM/23/41/2009) Kaupan liiton lausuntoa aikaosuuksia ja markkinointiarpajaisia koskevasta työryhmä-mietinnöstä 56/2010. Kaupan liitto lausuu asiassa seuraavan. 

Työryhmämietinnössä esitetään kumottavaksi kuluttajansuojalain ja sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain säännökset vastikkeellisten markkinointiarpajaisten kiellosta Euroopan unionin tuomioistuimen tuomion C-304/08 johdosta. Kumoamisen vuoksi tarkistetaan myös arpajaislain soveltamisalaa siten, että laki ei koske markkinointiarpajaisia, joissa ei edellytetä muuta vastiketta kuin hyödykkeen ostamista tai ostotarjouksen tekemistä.     

Markkinointiarpajaisia koskevien säännösten kumoaminen on välttämätöntä mietinnössä esitetyn mukaisesti. Samalla on täsmennettävä arpajaislakia markkinointiarpajaisten osalta. 

Lakiuudistuksen perustelut ovat selkeitä kuluttajansuojalain ja sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain osalta. Arpajaislain osalta lakimuutoksen perusteluita on kuitenkin aiheellista vielä täsmentää siten, että hyödykkeen ostaminen ja ostotarjouksen tekeminen kattaa erilaiset myynninedistämiseen liittyvät markkinointiarpajaiset.

Kunnioittaen, 

SUOMEN KAUPAN LIITTO

Juhani Pekkala

toimitusjohtaja