TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ
TEM/188/03.01.02/2015
PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO
kirjaamo

Kaupan liitto sekä Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys esittävät lausuntonaan kohteliaimmin seuraavaa:

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI RÄJÄHTEIDEN VALMISTUKSEN JA VARASTOINNIN VALVONNASTA

Pidämme hyvänä, että 49 §:ssä tarkoitetutut kaupan yhteydessä olevat räjähteiden varastojen tarkastukset voidaan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tarkastussuunnitelman ja –ohjelman mukaisesti toteuttaa tarkoituksenmukaisin väliajoin, pääsääntöisen ja kiinteän tarkastusvälin sijasta. Kaupan kannalta olisi kuitenkin toivottavaa, että samassa kohteessa erityyppisten kemikaalien valvontaa osin keskitettäisiin tulevaisuudessa.

Tavaroiden vapaan liikkuvuuden kannalta on hyvä, että nykyisiä säädöksiä räjähteiden maahantuonnista, joka tapahtuu Euroopan talousalueeseen kuuluvasta maasta, ei ehdoteta tiukennettavaksi. Samoin on hyvä, että turvalaitteeseen tai pelastautumisvälineeseen kiinteästi asennettujen räjähteiden maahantuonti ei edellytä räjähteen maahantuontilupaa.

Kaupan yhteydessä tapahtuvan räjähteiden varastoinnin enimmäismäärät on kirjattu selkeästi asetusehdotuksen 45 §:ssä ja ne vastaavat pääosin nykyisen räjähdeasetuksen määräyksiä. Myymälärakennuksen ulkopuolisten louhintaräjähteiden säilytyksen mahdollisuus voimassa olevan luvan mukaisesti tai enintään ehdotetun siirtymäajan (1.6.2020) loppuun saakka on kuitenkin tarpeellinen.

Toimintaperiaateasiakirjan ja turvallisuusselvityksen päivittämiselle tai tekemiselle olisi taattava riittävän pitkä siirtymäaika mm. CLP-luokituksen monimutkaisuuden takia ja huomioitava yhtenäinen käytäntö suhteessa parhaillaan muutettavana olevaan valtioneuvoston asetukseen vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin turvallisuudesta.

VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI RÄJÄHTEIDEN VALMISTUKSEN, KÄSITTELYN JA VARASTOINNIN TURVALLISUUSVAATIMUKSISTA

Toteamme, että samoin kuin vaarallisten kemikaalien turvallisuusvaatimuksista yleensä, myös räjähteiden turvallisuusvaatimuksista on valvontaviranomaisella syytä olla ehdotettu oikeus poikkeusten myöntämiseen. Tärkeää tässä on periaatteiden yhdenmukaisuus ja yritysten tasapuolinen kohtelu.

Kunnioittavasti

Kaupan liitto ry Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys
Juhani Pekkala   Markku Uitto
toimitusjohtaja toimitusjohtaja