TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ                                                                                          TEM/187/03.01.02/2015
PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO
kirjaamo@tem.fi

Kaupan liitto, Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys sekä Päivittäistavarakauppa ry esittävät lausuntonaan kohteliaimmin seuraavaa:

Yleistä

Pidämme tärkeänä, että lainsäädäntö on EU:ssa mahdollisimman yhdenmukainen ja tasapuolinen. Kansallisia lisämääräyksiä tulisi karsia. ”Valvonta-asetuksen” liitteen I osiin 1 ja 2 ehdotetut vain kansallisesti huomioon otettavat ilmoituksen- tai luvanvaraiset kemikaaliryhmät ja kemikaalit tulisi poistaa. Lisäksi terminologian yksiselitteisyys ja yhtenäisyys on tärkeää määräysten noudattamisen kannalta.

Asetusehdotus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta

45 § Yleiset periaatteet

Termin ”myrkylliset kemikaalit” sijasta olisi selkeämpää käyttää CLP-asetuksen mukaisia termejä (vaaraluokat) ja yksilöidä tarvittaessa kategoriat, joita tarkoitetaan.

49 § Palavien nesteiden ja palavien kaasujen säilytys myymälärakennuksessa

Tähän kohtaan ehdotetut muutokset ovat vuoden 2014 aikana työskennelleen työ- ja elinkeinoministeriön asettaman työryhmän, jossa Kaupan liitto oli edustettuna, esityksen mukaisia.

55 § Aika lupahakemuksen ja ilmoituksen tekemiseen eräissä tapauksissa

On erittäin hyvä, että määräaikaa toimintaperiaateasiakirjan tekemiselle kemikaalin luokituksen muuttumisen takia ehdotetaan pidennettäväksi.

Tiettyjen vaaraominaisuuksien kohdalla on kuitenkin jopa harmonisoidun luokituksen voimassa ollessa mm. käyttöolosuhteista riippuvaisia tekijöitä, joiden takia kemikaalin lopullisen luokituksen määräytymisessä on paljon selvitettävää. Samoin, jos kemikaalilla on useita toisistaan poikkeavia luokituksia, yhdenmukaisen luokituksen selvittäminen on pitkä prosessi. Edellä mainituista syistä toimintaperiaateasiakirjan tai turvallisuusselvityksen tekemiselle olisi oltava aikaa jopa kaksi vuotta.

Liite I, osat 1 ja 2

Lähtökohtaisesti kannatamme lupamenettelyiden piiriin liitettäväksi vain sellaisia kemikaaliryhmiä ja kemikaaleja, joita säädellään samalla tavalla koko EU:n laajuisesti. Käytettävissämme ei ole lukuja näiden vain kansallisten määräysten piiriin kuuluvien jäsenyritystemme määrästä tai laskelmia yritykselle koituvista kustannuksista. Kansalliset poikkeamat tiukempien vaatimusten suuntaan asettavat joka tapauksessa suomalaiset yritykset aina epäedulliseen asemaan. Liitteen I osaan 1 ehdotettujen kansallisesti huomioon otettavien ilmoituksen- tai luvanvaraisten kemikaaliryhmien ja osaan 2 ehdotettujen kemikaalien tarpeellisuutta tulee tarkastella riskiperusteisesti ja todelliseen tarpeeseen peilaten. Mielestämme esimerkiksi mikään taulukossa sivuilla 23-24 mainituista terveydelle vaaraa aiheuttavista ominaisuuksista ei voi aiheuttaa suuronnettomuuden vaaraa. Lisäksi altistuminen esimerkiksi kemikaalia nielemällä on hyvin epätodennäköistä kyseeseen tulevissa tilanteissa.

Muutosehdotus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksia koskevasta asetuksesta

3 § Määritelmiä

Eri lainsäädäntöjen toisistaan poikkeavien käsitteiden ja määritelmien yhteensovittaminen on tunnetusti haastavaa. Ns. Seveso-direktiivi on keskeinen kemikaaliturvallisuusmääräysten perusta, mutta siinä ei ole käytetty käsitettä ”palava neste”. Mielestämme lainsäädännön kehittämisessä ja yhteensovittamisessa tulisi tarkastella käsitteiden entistä parempaa yhteensovittamista tulevaisuudessa. Riskiperusteisesti olisi hyvä tarkastella, onko kansainvälisissä kuljetusmääräyksissä käytetty palavien nesteiden luokan yläraja (leimahduspiste enintään 60 °C) soveltuva myös varastoinnin ja teollisen käsittelyn tarpeisiin palavan nesteen määritelmänä.

Nykyisessä ehdotuksessa määritelmien kohdassa 15 ei mielestämme tulisi mainita syttyviä nesteitä, jotka on määritelty erikseen kohdassa 16.

14 § Orgaanisten peroksidien ja itsereaktiivisten aineiden ja seosten varastojen sijoitus

Muutosehdotuksen perusteluissa olisi hyvä selventää tämän muutoksen tausta.

38 § Myrkyllisten kaasujen käsittelytilat

Selvyyden vuoksi ”myrkyllisiä kaasuja” ilmaisun sijasta olisi tekstissä hyvä käyttää CLP-asetuksen mukaista terminologiaa ja yksilöidä ne vaarakategoriat, joita tämä kohta koskee.

40 § Ilmanvaihto

Vastaavasti kuten 38 §:ssä ”myrkyllisiä kaasuja” ilmaisun sijasta olisi hyvä käyttää CLP-asetuksen mukaista terminologiaa ja yksilöidä ne vaarakategoriat, joita tämä kohta koskee.

72 § Vaaratilanteiden havaitseminen ja hälytykset

Termi ”myrkylliset kaasut” olisi myös tässä kohdassa hyvä korvata CLP-asetuksen mukaisella termillä ja yksilöidä ne vaarakategoriat, joita tämä kohta koskee.

75 § Sammutus-, jäähdytys- ja torjuntajärjestelyt kemikaalien varastoinnissa

Nykyisessä asetuksessa täyttö- ja tyhjennyspaikkoja koskevat määräykset kohdistuvat nestemäisten kemikaalien osalta erittäin helposti syttyviin. CLP-asetuksen syttyvien nesteiden kategoria 3 ei kuulu tähän. Esitämme, että muutettavassa pykälässä yksilöidään ne kategoriat, joita määräys koskee eikä nykyinen sisältö laajene.

Muuta

Todettakoon lisäksi, että kannatamme edelleen valvontaviranomaisten työnjaon yksinkertaistamista tulevaisuudessa. Kaupan liitto, Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys sekä Päivittäistavarakauppa ry lausuivat aiemmin ns. kemikaaliturvallisuuslain muuttamisen yhteydessä pitävänsä hyvänä, että samassa kohteessa tapahtuvaa erityyppisten räjähteiden varastointia valvoisi sama viranomainen. Samoin vaarallisten kemikaalien varastointia koskevat toiminnanharjoittajan ilmoitukset tulisi voida jättää yhdelle viranomaiselle, ”yhden luukun periaatteella”.

Kunnioittavasti

Kaupan liitto ry  Päivittäistavarakauppa ry Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys  
Juhani Pekkala Kari Luoto Markku Uitto
toimitusjohtaja toimitusjohtaja toimitusjohtaja