Max Lindholm/lh
Maa- ja metsätalousministeriö
PL 30
00023 VALTIONEUVOSTO

EHDOTUS IUU-DIREKTIIVIKSI

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Suomen Kaupan Liiton lausuntoa otsikkoasiassa. Alla olevassa lausunnossamme pyydämme huomioimaan, että käytössämme olleen lyhyen lausuntoajan vuoksi olemme esittäneet vain yleis-luontoisen kantamme asiaan ja lisäksi kommentoineet eräitä yksityiskohtia, jotka ovat herättäneet huomiota ensisilmäyksellä.

Direktiiviehdotus on monilta osin hyvin valmisteltu ja direktiivin tavoitteet ovat hyviä. Tulee kuitenkin pitää mielessä, että direktiivin asettamien velvoitteiden tulee olla rationaalisia, täyttää asetetut tavoitteet, eivätkä ne saa tuottaa niitä soveltaville tuontia ja vientiä harjoittaville yhtiöille kohtuutonta haittaa.

Katsomme, että art. 12 mukaiset kalastussertifikaatit eivät välttämättä todista sitä, etteikö EU:n ulkopuolinen kalastusalus olisi harjoittanut ryöstö- tai laitonta kalastusta. Todistuksesta vastaa lippuvaltio, joka saattaa sijaita missä päin maailmaa tahansa. Todistusten todistusarvo saattaa käytännössä osoittautua eräissä tapauksissa ja eräiden maiden osalta vähäisiksi. Katsomme myös, että art. 16 mukainen tuojan velvollisuus esittää ko. todistus kansallisille viran-omaisille kolme päivää ennen tuonnin tapahtumista EU:hun, on liian pitkä aika. On tärkeää, että vapaata tuontia ei liiallisesti rajoiteta kaupan tosiasialli-silla esteillä. Jos taas useimmat tuojat käytännössä saavat "Hyväksytyn taloudellisen toimijan" -statuksen, voi direktiivi olla aika toimiva.

Lopuksi toivomme mahdollisuutta saada esittää näkemyksiämme valmistelun edetessä, jotta tuojien näkökulmat tulevat riittävällä tavalla huomioiduiksi.

SUOMEN KAUPAN LIITTO

Juhani Pekkala
Toimitusjohtaja