Martti Virtanen/lh
Oikeusministeriö
Lainvalmisteluosasto
PL 25
00023 VALTIONEUVOSTO

13.3.2008

EU:N 2. YHTIÖOIKEUDELLISEN DIREKTIIVIN (PÄÄOMADIREKTIIVIN) MUUTOKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO SUOMESSA

Oikeusministeriö on pyytänyt sähköpostitse Suomen Kaupan Liiton (SK) lausuntoa otsikkoasiaan liittyvästä arviomuistiosta 30.1.2008 OM 3/472/2007. SK esittää kohteliaimmin lausuntonaan seuraavaa.

Oikeusministeriö on arviomuistiossa hyvin perustellen päätynyt lopputulok-seen, ettei direktiivin muutos miltään osin edellytä Suomen osakeyhtiölain muuttamista. Edelleen on päädytty johtopäätökseen, ettei direktiivi muutoin-kaan anna aihetta ainakaan merkittäviin muutoksiin Suomen lainsäädännössä. SK:lla ei ole huomauttamista näiden johtopäätösten osalta.

Muutosdirektiivin tavoitteena on ollut keventää osakeyhtiön pääomaa koske-vaa säännöstystä eräiltä osin. Muutoksiin on kuitenkin jouduttu liittämään varsin monipolvinen varmistussäännöstö. Se on puolestaan johtanut siihen, että säännöstys on muuttunut aikaisempaa monimutkaisemmaksi. Tällainen järjestely ei ole kovinkaan tarkoituksenmukainen, kun otetaan huomioon, että säännöstyksellä aikaansaatavat kevennykset eivät ole kovinkaan merkittäviä. Nähdäksemme tällainen säännöstys ei vastaa ns. paremman sääntelyn tavoitteita. SK yhtyy arviomuistiossa esitettyyn johtopäätökseen, ettei Suomen lainsäädäntöä ole ainakaan välittömästi muutettava direktiivin vuoksi. Eri asia on se, että jos joihinkin arviomuistiossa esitettyihin seikkoihin palataan tarvittaessa tuonnempana.

SUOMEN KAUPAN LIITTO

Juhani Pekkala
Toimitusjohtaja

Lausunto pdf-muodossa: