LAUSUNTO 6.2.2013

Eduskunnan talousvaliokunta
tav@eduskunta.fi
Viite: Asiantuntijakutsu 31.1.2013

HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI KILPAILULAIN MUUTTAMISESTA

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Kaupan liittoa kuultavaksi otsikkoasiassa. Kiitämme kuulemispyynnöstä ja esitämme lausuntonamme kohteliaimmin seuraavaa.

Kilpailulakiin esitetään uutta 7 a §:ä, jonka nojalla 30 prosentin markkinaosuusrajan saavuttaminen Suomen päivittäistavarakaupan vähittäismarkkinoista muodostaisi aina automaattisesti määräävän markkina-aseman. Päivittäistavaroiden vähittäiskaupassa relevantteja markkinoita ei enää määritettäisi kilpailuoikeudessa yleisesti sovellettavalla, tapauskohtaisella arvioinnilla siitä, millaista kilpailupainetta yritys markkinoilla käytännössä kohtaa tiettyjen hyödykkeiden osalta tietyllä maantieteellisellä alueella.

Elintarvikeketjun yksittäiseen osaan ja vain kahteen yritykseen kohdistuvaa erillissääntelyä on pidettävä ongelmallisena. Näkemyksemme mukaan yritysvaikutusten arviointi on tältä osin tehty puutteellisesti. Ennen kilpailulain avaamista tulisikin tehdä kokonaisvaltainen selvitys elintarvikeketjun toiminnasta ja vasta tämän jälkeen tehdä johtopäätöksiä sääntelyn tarpeesta. Sääntelytapa on myös eurooppalaisittain poikkeava. Kilpailuoikeudellisen problematiikan osalta kehotamme eduskuntaa kutsumaan kuultavaksi kilpailuoikeuden erityisasiantuntijoita.

Hallituksen esityksen perusolettamana on lisäsääntelyn markkinoiden toimintaa parantava vaikutus. Lisäsääntelyllä ei kuitenkaan Kaupan liiton mielestä voida parantaa kilpailun toimivuutta.  Näkemyksemme mukaan kaupan kilpailua vaikeuttavaa nykysääntelyä tulisi päinvastoin purkaa. Esimerkiksi kaupan suuryksiköiden sijoittumista koskeva sääntely vaikeuttaa nykyisellään merkittävästi tasapuolisten kilpailuedellytysten luomista ja uusien toimijoiden markkinoille tuloa Suomen päivittäistavarakaupassa.

Pakottavaa sääntelyä tehokkaampana mallina Kaupan liitto pitää Euroopan laajuisten käytännesääntöjen luomista elintarvikeketjun kauppatapojen kehittämiseksi. Tällaisen itsesääntelymekanismin valmistelu on jo pitkällä EU:ssa[1], vaikka käytännesäännöt ovatkin saaneet hallituksen esityksessä yliolkaisen tyrmäyksen. Komissio on niin ikään juuri julkaissut eurooppalaisen vähittäiskauppa-alan toimintasuunnitelman[2] ja käynnistänyt hyvän kauppatavan vastaisia käytäntöjä koskevan kuulemisen[3]. Edellä mainituilla aloitteilla pyritään kehittämään eurooppalaisen vähittäiskaupan toimintatapoja, ruokakauppa mukaan lukien. EU-tason toimenpiteiden tulokset tulee ottaa huomioon ennen kuin Suomessa hyväksytään kansallista lainsäädäntöä.

SUOMEN KAUPAN LIITTO

Juhani Pekkala

Toimitusjohtaja

[1] Ks. elintarvikeketjun toiminnan parantamista käsittelevän korkean tason foorumin perustamisesta komission päätökset 2012/C 396/06 ja 2010/C 210/03.

[2] COM(2013) 36/2

[3] COM(2013) 37/2