Oikeusministeriölle

JULKISTEN HANKINTOJEN OIKEUSSUOJAKEINOJEN MUUTTAMISTA KOSKEVA VÄLIMIETINTÖ

Oikeusministeriö on kirjeellään 15.5.2009 OM 12/41/2006 OM033:00/2006 pyytänyt Suomen Kaupan Liiton (SK) lausuntoa otsikkoasiasta. SK esittää lausuntonaan kohteliaimmin seuraavaa.

SK pitää tärkeänä, että julkisiin harkintoihin liittyvää oikeussuojajärjestelmää kehitetään. Välimietinnössä esitetyt ehdotukset ovat pääosiltaan kannatettavia eikä niistä ole huomautettavaa. Haluamme kuitenkin kiinnittää huomiota erinäisiin seikkoihin.

Välimietinnössä on kantavana ajatuksena, että muutoksenhakujärjestelmää keskitettäisiin aikaisempaa enemmän markkinaoikeuteen. On sinänsä järkevää, että rinnakkaisia muutoksenhakumenettelyjä pyritään poistamaan. Toisaalta järjestelmä ei kuitenkaan olisi yhdenmukainen sen vuoksi, että kynnysarvot alittavien pienhankintojen muutoksenhakujärjestelmä olisi entisellään ja jäisi siten markkinaoikeuskäsittelyn ulkopuolelle. Välimietinnössä ei ole esitetty perusteluja sille, miksi pienhankintoja ja kynnysarvot ylittäviä hankintoja käsiteltäisiin tässä suhteessa eri tavalla. Periaatteessahan oikeussuojan tarve ei voi vaihdella sen mukaan, onko hankinta rahamäärältään suuri tai pieni. Pienhankintakin saattaa olla pienelle yritykselle varsin merkittävä asia.

Muutoksenhaun keskeinen ongelma on käsittelyaikojen pituus. Mietinnössä todetaan, että markkinaoikeudessa keskimääräinen käsittelyaika on ollut 15,8 kuukautta. Tämä aika on aivan liian pitkä. Käsittelyajan lyhentämiseksi ei väli­mietinnössä ole esitetty keinoja. On vain toiveajatteluksi luonnehdittavia lausumia siitä, että käsittelyajat voisivat lyhentyä. Pidämme tätä kuitenkin epätodennäköi­senä. Uudistuksen seurauksena markkinaoikeuden juttumäärä lisääntyy. Lisäksi markkinaoikeuden tehtäväkenttää ollaan laajentamassa immateriaalioikeuksia koskevien juttujen käsittelyyn.

Ehdotuksen 77 §:ssä säädettäisiin odotusajasta. Säännöksen soveltamisalan ulko­puolelle on rajattu palveluiden käyttöoikeussopimukset. Vastaavasti on ehdotuksen 79 §:n soveltamisalan ulkopuolelle jätetty palveluiden käyttöoikeussopimukset. Se, millä perusteella näin ehdotetaan, ei käy mietinnöstä selville.

Ehdotuksen 92 §:ssä säädettäisiin hankintayksikön väliaikaisesta sitoumuksesta, jolla hankintayksikkö voi antaa markkinaoikeudelle kirjallisen sitoumuksen olla panematta hankintapäätöstä täytäntöön niin kauan kuin asia on markkinaoikeu­dessa vireillä. Sitoumuksen seurauksena markkinaoikeus ei ilman erityistä syytä antaisi päätöstä hankintapäätöksen täytäntöönpanon väliaikaisesta kieltämisestä. Kummastelemme tämän pykälän perustelujen lopussa esitettyä näkemystä, että sitoumuksen peruuttaminen olisi aina mahdollista sen vuoksi, että sitoumuksen antaminen on vapaaehtoista. Tämä mahdollisuus ei tosin ilmene lakitekstistä, mutta pidämme tällaista lausumaa ylipäänsä kummallisena, sillä sitoumus ei mielestämme voi olla sellainen, ettei se sitoisi sen antajaa.

Lopuksi toteamme, että yhdymme Jukka Lehtosen ja Antti Neimalan eriävässä mielipiteessä esitettyihin näkökohtiin.

SUOMEN KAUPAN LIITTO RY

Juhani Pekkala

Toimitusjohtaja