Liikenne- ja viestintäministeriö
PL 31
00023 VALTIONEUVOSTO

EU/2008/1224

KOMISSION EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI VEROJEN JA MAKSUJEN KANTAMISESTA RASKAILTA TAVARALIIKENTEEN AJONEUVOILTA TIETTYJEN INFRASTRUK-TUURIEN KÄYTÖSTÄ ANNETUN DIREKTIIVIN 1999/62/EY MUUTTAMISESTA (EUROVINJETTIDIREKTIIVI)

Suomen Kaupan Liitto esittää lausuntonaan otsikkoasiassa seuraavaa:

Direktiivimuutoksessa ehdotetaan, että raskaalta liikenteeltä saataisiin periä maksua melusta, päästöistä ja ruuhkista. Maksu näistä ulkoisista kustannuksista voisi pahimmillaan olla huomattavasti suurempi kuin mitä tähän saakka on peritty Keski-Euroopan pääteillä tiestön rakentamisesta ja kulumisesta. Tämä nostaisi kuljetuskustannuksia merkittävästi erityisesti Suomen kaltaisessa syrjäisessä, pitkien etäisyyksien maassa. Logistiikkakustannukset ovat jo nyt Suomessa kilpailijamaita selvästi korkeampia. Kuljetuskustannusten nousu näkyisi ajan oloon myös kuluttajahinnoissa.

Epäkohtana on pidettävä sitä, että maksuja kerättäisiin melun, päästöjen ja ruuhkien vuoksi vain raskaalta liikenteeltä. Raskas liikenne palvelee käytännössä yksinomaan elinkeinoelämää, eikä yksin sen kannettavaksi ole syytä sysätä melua, päästöjä ja ruuhkia. Valtaosa liikenteen lieveilmiöistä syntyy henkilöautoilusta. Raskaan liikenteen vähentäminen uusilla maksuilla ei myöskään ole mahdollista. Henkilöautoiluun maksut saattaisivat sen sijaan vaikuttaa. Direktiivi 1999/62/EY koskee vain raskasta tieliikennettä eikä direktiivin muutoksella ole mahdollista säännellä henkilöautoilua. Raskaalta tavaraliikenteeltä kerättäviin, meluun, päästöihin ja ruuhkiin perustuviin maksuihin tulee siksi suhtautua äärimmäisen kriittisesti.

Direktiivi ei velvoita keräämään tie- tai käyttäjämaksuja. Mikäli maksuja kerätään, tulee direktiiviä noudattaa. Vapaaehtoisuuden lähtökohta on hyvä, mutta maksuperusteen laajentaminen koskemaan kerrottuja ulkoisia kustannuksia olisi valitettavaa. Tieliikenteen ja muiden kuljetusmuotojen keskinäinen kilpailuasetelma saattaisi myös muuttua, mikäli jäsenmaat päättäisivät ryhtyä keräämään raskaalta tieliikenteeltä maksuja ulkoisista kustannuksista. Tämä ei voi olla direktiivin tarkoitus eikä edes tiedostettu seuraus.

Jos kaikesta huolimatta liikenteeltä saataisiin periä maksua melusta, päästöistä ja ruuhkista, olisi maksut kanavoitava näiden haittojen poistamiseen. Direktiivin tulee edellyttää, että tehdessään päätöksen maksusta jäsenvaltio olisi velvollinen julkaisemaan ohjelman, jonka mukaan maksujen tuotto käytettäisiin. Ainakin Suomessa kysymys on erityisen tärkeä, sillä veroja ja verojen kaltaisia maksuja ei ole ollut mahdollista merkitä tiettyyn käyttökohteeseen. Vaarana on myös, että ilman ohjelmaa maksuja kerättäisiin senkin jälkeen, kun itse haitta on poistunut.

SUOMEN KAUPAN LIITTO

Juhani Pekkala
Toimitusjohtaja