Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes
kirjaamo@tukes.fi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on pyytänyt lausuntoa sekä yksityiskohtaisia kommentteja otsikkoasiassa. Kaupan liitto ry ja Päivittäistavarakauppa PTY ry kiittävät ja lausuvat kunnioittavasti luonnoksen kulutustavaroita koskevalta osin seuraavaa:

Ohje pohjautuu Kuluttajaviraston ohjeeseen 10/2006 kulutustavaroista ja kuluttaja­palveluista annettavista tiedoista. Ohje on hyvin pitkälle samanlainen kuin aikaisempi Kuluttajaviraston ohje.

Yleishuomiona toivomme lopullisen julkaisun olevan asettelultaan elävämpi ottaen huomioon, että kyseessä on yleisohje pääasiassa tietojenantoasetuksen (613/2004) soveltamisesta. Tietojenantoasetuksen tavoitteena on varmistaa, että toiminnan­harjoittaja antaa kuluttajalle tarpeelliset tiedot.

Myös valvontaviranomaiset voivat käyttää ohjetta annettavien tietojen vaatimuksen­mukaisuuden arvioinnin apuna. Ohjeen lukemista vaikeuttaa, ettei siinä ole erotettu toiminnanharjoittajien tietojenantovelvollisuuksia ja viranomaisten valvontavaltuuksia erilleen. Myös ohjeen pitkät, useita sivulauseita käsittävät lauseet, tekevät ohjeesta raskaslukuisen.

3.1. Yleistä

Ohjeluonnoksessa lausutaan asianmukaisesti, että huolellisuusvelvollisuuden täyttäminen edellyttää toiminnanharjoittajalta turvallisuusnäkökohtien huomioon ottamista tavalla, jota kyseisellä alalla ammattimaisesti toimivalta toiminnan­harjoitta­jalta voidaan kohtuudella vaatia. Edellä mainittuun viitaten lausuma, jonka mukaan toiminnanharjoittajalla on velvollisuus varmistua sitä, että yksittäinen kuluttaja on myös ymmärtänyt kaikki turvallisuuden kannalta tarpeelliset tiedot, ei ole käytännössä mahdollista tavarakaupassa eikä tällainen velvoite ole kohtuullinen. Sen sijaan ohjeistukset tulee laatia niin selkeästi, että kuluttaja ne ymmärtää.

Tavaran käytön osalta mahdollisuus virhekäyttöön tulee ottaa huomioon. Virhe­käyttöä voi kuitenkin olla hyvin monenlaista ja sitä voi olla vaikeaa ennustaa. Sen vuoksi on perusteltua rajata sitä tilanteisiin, jolloin virhekäytön mahdollisuus on ennalta arvattavissa tai yleistynyt tai jos virhekäytöstä aiheutuvia turvallisuusriskejä ei voida muutoin poistaa.

 3.2 Kielivaatimukset

Kielilain (423/2003) mukaan on yksikielisessä tuotteessa myytävässä tuotteessa oltava ainakin sen kunnan kielellä ja kaksikielisessä kunnassa myytävässä tuotteessa ainakin suomen ja ruotsin kielellä.

Myymälöissä on myynnissä myös tavaroita, joita myydään pakkaamattomina myyntikalusteessa tai vastaavassa. Myymälähenkilökunta laittaa tuotteet esille ja siirtää pakkauksen tiedot myyntiesitteeseen. Jotta varmistutaan, että myyntiesitteen tiedot ovat oikein, tulee yksikielinen merkintä tällaisessa tilanteessa riittää.

4.1. Yleistä

Jos toiminnanharjoittaja ei ole antanut vaadittuja tietoja, valvontaviranomainen voi mm. velvoittaa toiminnanharjoittajaa toimittamaan tiedot jälkikäteen jo tuotteen ostaneille kuluttajille. Jos toiminnanharjoittajalla on tuotteen ostaneista asiakkaista asiakasrekisteri käytössään, vaaditaan, että tieto tulee toimittaa yksilöidysti kuluttajille. Jos tällaista ei ole, turvallisuuspuutteesta sekä toimenpiteistä sen korjaamiseksi voidaan vaatia ilmoittamaan eri tiedotusvälineissä.

Esitämme ohjeen täsmentämistä tältä osin siten, että toteutettavien toimenpiteiden tulee olla toiminnanharjoittajan kannalta tarkoituksenmukaisia eivätkä ne saa aiheuttaa sille kohtuuttomia kustannuksia.

 KAUPAN LIITTO RY                               PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA RY

Juhani Pekkala                                        Kari Luoto

Toimitusjohtaja                                      Toimitusjohtaja