VM/1924/03.01.00/2017

Lausunto 4.10.2017 annetuista yhtenäistä arvonlisäveroaluetta (Single VAT Area) koskevista komission ehdotuksista

Kaupan liitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto otsikkoaiheeseen liittyen ja lausuu Komission ehdotuksista COM(2017) 566 final, COM(2017) 569 final, COM(2017) 568 final, COM(2017) 567 final ja SWD(2017) 325 final seuraavaa:

Kaupan liitto pitää hyvänä lähtökohtana komission pyrkimystä puuttua konkreettisilla toimenpiteillä EU-maiden rajat ylittävän tavarakaupan petoksiin.

Lisäksi määränpäämaaperiaatteen edistäminen, jossa tavaroiden myyntiä EU-maasta toiseen verotetaan samalla tavalla kuin tavaroiden myyntiä yksittäisen jäsenvaltion sisällä, on lähtökohtaisesti kannatettavaa arvonlisäverotuksen systematiikan näkökulmasta.

Komission ehdotus sisältää kuitenkin ongelmia, joiden myötä EU-maiden rajat ylittävää tavarakauppaa harjoittavien yritysten arvonlisäveromenettelyt monimutkaistuisivat. Lisäksi komission ehdotuksesta johdetut muutokset toiminnanohjausjärjestelmiin olisivat yrityksille merkittävä kustannus. Kaupan liitto nostaa komission ehdotuksesta esille seuraavia yksityiskohtia.

Certified Taxable Person – CTP-status

CTP-statuksen käyttöönotto toisi yrityksille tarpeen rakentaa ja soveltaa kahta eri EU tavarakaupan menettelyä, sillä ostajan CTP-statuksesta riippuisi, tilittäisikö tavaran kohdemaan arvonlisäveron myyjä vai ostaja. Kaupan liiton mielestä tämä on huomattava ongelma. Kahden menettelyn soveltaminen EU-tavarakaupassa monimutkaistaisi ja hankaloittaisi EU-tavarakauppaa. Myyjän olisi aina selvitettävä, onko ostajalla kyseistä statusta. Tämä lisäisi huomattavasti yritysten hallinnollista työtä.

Lisäksi niitä ostajia varten, joilla ei olisi CTP-statusta, myyjän tulisi perustaa toiminnanohjausjärjestelmäänsä jokaiselle myytävälle tuotteelle ostajavaltioittain arvonlisäverokantoja vastaavat koodit. Koodeja olisi myös seurattava ja ylläpidettävä säännöllisesti, jotta tavaramyynnistä suoritettava kohdemaan arvonlisävero olisi oikean suuruinen. Kahden eri menettelyn rakentaminen ja ylläpito aiheuttaisi yrityksille merkittäviä järjestelmäkustannuksia.

Komissio ei ehdotuksessaan avaa CTP-statuksen saamiseksi vaadittua hakemusmenettelyä. Pelkona on, että hakemusmenettelystä tulisi raskas, jolloin se sitoisi yrityksen resursseja. Kaupan liitto huomauttaa, että statuksen hakeminen ja ylläpito eivät sitoisi yksinomaan yritysten resursseja. Verohallinnon tulisi säännöllisesti varmistaa, että CTP-statusta hakeneet ja sen saaneet yritykset ovat oikeutettuja statukseen.

Hakemusmenettelyyn liittyvänä riskinä Kaupan liitto näkee myös sen, että vaikka kriteerit statuksen saamiseksi ovat samat kaikissa EU-maissa, kriteereiden soveltaminen todennäköisesti vaihtelisi maittain. Tämä saattaisi johtaa siihen, että yritykset eri EU-maissa eivät olisi yhdenvertaisessa asemassa.

Quick fixes – pikaiset parannukset

Komission ehdottamat pikaiset parannukset, joilla paikattaisiin nykyisen arvonlisäverojärjestelmän ’valuvikoja’, ovat kannatettavia vain siinä tapauksessa, että ne eivät tiukenna nykyisin Suomessa käytössä olevia menettelyjä. Kaupan liiton käsityksen mukaan osa pikaisista parannuksista pikemminkin tiukentaisi Suomessa tällä hetkellä käytössä olevia menettelyjä.

Komission ehdotuksen mukaan EU-tavaramyynnin verottomuuden muodolliseksi vaatimukseksi tulisi ostajan voimassa oleva alv-tunniste ja myynnin raportointi yhteenvetoilmoituksella. Jos ehdotuksen mukaiset muodolliset vaatimukset eivät täyttyisi, myyntiä ei pidettäisi verottomana yhteisömyyntinä. Kaupan liiton käsityksen mukaan myyntiä pidettäisiin tällöin verollisena kotimaan myyntinä.

Tällä hetkellä verottoman myynnin edellytyksenä ei ole ostajan voimassa oleva alv-tunniste tai myynnin raportointi yhteenvetoilmoituksella. Euroopan unionin tuomioistuimen antamien tuomioiden perusteella myynti on katsottava verottomaksi yhteisömyynniksi, vaikka edellä mainitut edellytykset eivät täyttyisikään. Veroviranomaisilla on kuitenkin mahdollisuus ohjata verovelvollisia hallinnollisin sanktioin raportoimaan yhteisömyyntinsä yhteenvetoilmoituksilla. Komission ehdotus siis tiukentaisi nykyistä menettelyä. Kaupan liitto ei kannata tiukennusta nykytilaan vaan katsoo, että veroviranomaisten hallinnolliset sanktiot ovat riittävä keino ohjata verovelvollista täyttämään ilmoitusvelvollisuutensa.

Komissio ehdottaa pikaisena parannuksena myös huojennuksia näyttövaatimuksiin, joilla osoitetaan tavaraliikenne EU-maiden välillä. Ehdotuksen mukaan tavaroiden kuljetus EU-maiden välillä todistettaisiin kolmella eri dokumentilla silloin, kun vain ostajalla on CTP-statusta. Yksi dokumentti olisi ostajan todistus siitä, että tavarat ovat saapuneet kyseessä olevaan EU-maahan. Kaksi muuta todistetta tavaran kuljetuksesta olisivat vapaasti valittavissa direktiiviin sisällytetystä listasta. Kaupan liiton mukaan Suomessa nykyisin käytössä oleva menettely, jossa todisteeksi tavaran kuljetuksesta käy rahtikirja, on selkeä, yksinkertainen ja riittävä. Komission ehdotus lisäisi yrityksiin kohdistuvaa sääntelyä ja hankaloittaisi EU-maiden välistä tavarakauppaa. Tämän johdosta Kaupan liitto ei kannata komission ehdotusta.

Ehdotetut uudistukset petostorjunnan näkökulmasta

Komission keskeinen peruste uudistuksille on EU-tavarakauppaan liittyvien petosten torjunta. Komission mukaan ehdotetut uudistukset vähentäisivät valtioiden rajat ylittäviä alv-petoksia noin 80 %. 

Kaupan liitto pitää komission odotuksia rajat ylittävien alv-petosten vähenemisestä liioiteltuina. Ehdotetuilla uudistuksilla toki pystyttäisiin puuttumaan tällä hetkellä tyypillisiin petosmalleihin, joissa tavaran ostaja, jonka tulisi maksaa yhteisöhankinnasta arvonlisäveroa, katoaa ja jättää veron maksamatta. Kaupan liitto kuitenkin pitää todennäköisenä, että petosten merkittävän vähenemisen sijaan ne muuttavat muotoaan. Ehdotettu EU-tavarakaupan malli ei Kaupan liiton käsityksen mukaan estäisi esimerkiksi sitä, että silloin kun ostajalla ei ole CTP-statusta ja myyjän tulisi suorittaa kohdemaan arvonlisävero, myyjä jättäisi arvonlisäveron maksamatta ja katoaisi.

Yhteenveto

Komission ehdotuksen taustalla ovat kannatettavat pyrkimykset puuttua EU-tavarakaupan petoksiin, helpottaa EU-maiden välisen tavarakaupan menettelyjä sekä arvonlisäverotuksen systematiikan parantaminen kohdemaaperiaatteen edistämisellä. Ehdotetut keinot eivät kuitenkaan ole sellaisia, joilla tavoitteet saavutettaisiin.

Ehdotetut muutokset pääasiassa monimutkaistaisivat arvonlisäverotusta ja osittain tiukentaisivat nykyisin käytössä olevia menettelyjä. Kaupan liitto ei myöskään usko, että ehdotetuilla muutoksilla pystyttäisiin torjumaan valtioiden rajat ylittäviä arvonlisäveropetoksia komission arvioiden mukaisesti.

Kunnioittavasti

KAUPAN LIITTO

Juhani Pekkala
toimitusjohtaja

Toni Jääskeläinen
veroasiantuntija