LAUSUNTO
2.7.2012
Ympäristöministeriö YM5/600/2012
PL 35
00023 VALTIONEUVOSTO

LAUSUNTO EHDOTUKSESTA ASETUKSEKSI RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ

Kaupan liitto ja Päivittäistavarakauppa ry esittävät lausuntonaan ehdotuksesta asetukseksi rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä kohteliaimmin seuraavaa:

Kiinteistön omistajan edun mukaista on ylläpitää rakennuksen hyvää kuntoa. Kaupan liitto ja Päivittäistavarakauppa ry kannattavat ehdotuksessa olevaa mahdollisuutta tehdä energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä silloin kun ne kiinteistön omistajan tietoihin pohjaten ovat teknisesti, toiminnallisesti tai taloudellisesti mahdollisia.

Kolmatta momenttia, "Kesäaikaisen ylilämpiämisen estäminen passiivisilla keinoilla…", tulee täsmentää. Jos passiivisilla keinoilla saadaan alennettua sisälämpötilaa siten, että vaikutus on samankaltainen kuin koneellisella jäähdytyksellä saataisiin aikaan, voidaan laskennallisesti määritellä kuinka paljon olisi tarvittu jäähdytysenergiaa vaikutuksen aikaansaamiseksi ja laskea tämä energiansäästöksi vain jos käytetään 4§ vaihtoehtoja 2 tai 3.

Maalämpöjärjestelmä mitoitetaan laskennallisesti tarvittavalle täydelle teholle. Mitoitus on kaupalle hankala, koska laskenta perustuu D3:n määrittelyihin, eikä kaupankylmien lauhde-energiaa voida täten laskea hyödyksi kun saneerataan esimerkiksi öljy/sähkölämmitteistä markettia maalämpöjärjestelmäksi. Tällöin kaupan tulee hankkia tarpeeseen nähden ylimitoitettu maalämpöpumppu, vaikka marketissa "varsinainen lämmitysjärjestelmä" tuottaa ainoastaan "lisälämmön" jota tarvitaan kun lauhde-energia ei riitä kattamaan lämmitystarvetta. Mielestämme kaupan kylmä- ja muista vastaavista järjestelmistä saatava lauhde-energia tulee voida ottaa huomioon mitoituksessa. Tulisi myös harkita koko momentin tarpeellisuutta.

Kesäaikaisen ylilämpiämisen estäminen mainitaan jo pykälässä kaksi.

Vaihtoehdon yksi tekstiä tulee selkiyttää seuraavasti: ”Rakennus täyttää luettelon A … ja/tai B .. mukaiset … vaatimukset niiden rakennusosien ja teknisten järjestelmien osalta, joihin korjaus- tai muutostyö kohdistuu."

Luettelon B kohta 1 tulisi olla kirjoitettu ”Rakennuksen koneellisen ilmanvaihdon poistoilmasta on otettava talteen…”

Vaihtoehdossa kaksi on täsmennettävä mitä energiankulutusta tarkoitetaan.

Vaihtoehdon kolme mukainen E-luvun alentaminen liikerakennusten osalta 30 prosentilla onnistunee käytännössä vain sähkönkulutusta ja erityisesti kiinteästi asennettua valaistusta vähentämällä. Esimerkkilaskelmien mukaan tyypillisesti n. 60–80 % liikerakennusten E-luvusta aiheutuu sähkönkäytöstä, joten vaatimuksen täyttäminen esimerkiksi lämmitysmuodon muutoksella ei liene mahdollista. Ehdotamme, että E-lukuvaatimus yhdenmukaistetaan kaikkien rakennustyyppien, tai vähintään liike- ja majoitusliikerakennusten osalta, arvoon 0,8 x E-laskettu.

Kunnioittavasti

KAUPAN LIITTO  PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA RY
Juhani Pekkala    Kari Luoto
Toimitusjohtaja Toimitusjohtaja