LAUSUNTO EHDOTUKSESTA EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI KORTTIPOHJAISISTA MAKSUTAPAHTUMISTA VELOITETTAVISTA TOIMITUSMAKSUISTA (U 57/2013 vp)

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Kaupan liitolta kirjallista lausuntoa otsikkoasiassa. Kaupan liitto esittää yhdessä Päivittäistavarakauppa ry:n kanssa

lausuntonaan kunnioittavasti seuraavaa:

Yleistä

Kaupan liitto ja Päivittäistavarakauppa ry katsovat, että ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavista toimitusmaksuista on tervetullut ja askel kohti avoimempaa kilpailua korttimaksamisessa.

SEPA:n luominen on kesken, vaikka oikeudellisia ratkaisuja ja siirtymäaikatauluja on tehty ja vahvistettu. SEPA:n keskeinen ajatus yhtenäisestä maksualueesta ei ole toteutunut kaikilta osin.

SEPA johti useissa maissa kansallisten korttijärjestelmien alasajoon ja kahden korttiyhtiön duopoliin. Kyseisten korttijärjestelmien liiketoimintamalliin sisältyy siirtohintajärjestelmä, jota esimerkiksi suomalaisessa pankkikorttijärjestelmässä ei ollut. Tämän seurauksena nousivat pankkikorttien vastaanotosta johtuvat kustannukset Suomessa vuositasolla noin 60 miljoonaa euroa.

Asetusehdotus on kompromissi. Eräissä maissa sen toteutuminen johtaisi varmasti aleneviin korttikustannuksiin, mutta ei Suomessa.

Valtioneuvoston kirjelmästä

Kaupan liitto ja Päivittäistavarakauppa ry pitävät valtioneuvoston kirjelmässä eduskunnalle esitettyä valtioneuvoston kantaa hieman ympäripyöreänä, mutta peruslinjaltaan kannatettavana.

Kaupan liiton ja Päivittäistavarakauppa ry:n kannat yksityiskohtaisemmin

 • Pankkikorttien (debit –kortti) osalta siirtohinta tulee poistaa kokonaan
 • Luottokorttien (credit –kortti) siirtohinnan tule olla enintään 0,20 prosenttia tapahtuman arvosta
 • Kaikissa tapauksissa tulee siirtohinnalle asettaa euromääräinen yläraja
 • Siirtohintarajoitusten tulee astua voimaan kansallisella tasolla samanaikaisesti rajat ylittävien maksujen kanssa, kuitenkin viimeistään vuoden kuluessa asetuksen voimaan tulosta
 • Ns. yrityskortit tulee sisällyttää asetuksen piiriin ja niiden osalta siirtohinnan tulee olla enintään 0,20 prosenttia tapahtuman arvosta
 • Ns. kolmen osapuolen korttijärjestelmät tulee saattaa asetuksen piiriin
 • Kaikkien korttien hyväksymistä koskeva sääntö (HACR) esitetään kiellettäväksi. Kauppa kanttaa esitystä, jolla lisätään kauppiaiden ja kuluttajien valinnanvapautta maksuvälineiden käytössä

 

Kaupan liitto Päivittäistavarakauppa ry
Juhani Pekkala Kari Luoto
toimitusjohtaja toimitusjohtaja

                                                     

Kaupan liitto näkee jatkokehitystarpeina,

 • että asetetut toimitusmaksujen enimmäistasot ovat liian korkeita. Pankkikorttien osalta toimitusmaksu pitäisi poistaa kokonaan ja luottokorttien osalta enimmäistasoa tulee tarkistaa alaspäin. Esitetyt tasot eivät tuo suomalaiselle kaupalle säästöjä pankkikorttien osalta, luottokorttienkin osalta ehkä vain marginaalisesti.
  • Ehdotetut toimitusmaksujen enimmäistasot (kuitenkin ilmeisesti pankkikortti ollut tarkastelun kohteena) perustuvat ns. MIT-testiin. Tämän seurauksena on toimitusmaksun enimmäistaso määritelty sellaiseksi, että se yhdessä kauppiailta veloitettavan palvelumaksun kanssa on ”sama” kuin käteismaksun kustannus. Tällainen määrittely ei selkeästi johda korttimaksuissa alempiin kustannuksiin kuin käteismaksuissa. Jos testin tulos on yleistettävissä Suomeen – kuten pitäisi olla – niin tämä viimeistään todistaa, että käteinen ei ole Suomessa sen kalliimpaa kuin pankkikorttimaksaminen. (pankkikorttimaksaminen on kaupalle juuri ja juuri käteismaksamista edullisempaa.)
 • Toimitusmaksujen enimmäistasoja määriteltäessä ei olisi lähtökohdaksi tullut ottaa tehokkaimmat (halvimmat) korttimaksamisen maat eikä hakea keskimääräistä tasoa. Asetus voi johtaa siihen, että kaupalta perittävät palkkiot nousevat tehokkaan järjestelmän maissa.
 • Koska esitetyt toimitusmaksut ovat prosentuaalisia, ne johtavat arvoltaan suurissa maksuissa kohtuuttomiin maksuihin. Tämä vuoksi on tärkeää, että toimitusmaksuille asetetaan kiinteä euromääräinen (senttimääräinen) katto.
 • Kauppa katsoo, että pankkikorttimaksamisessa palkkioiden pitäisi olla euromääräisiä. Koska pienissä maksuissa käteinen näyttää olevan korttimaksamista edullisempaa, niin korttimaksujen hinnoittelussa tulisi pienillä maksuilla olla prosentuaalinen palkkio ja jostain raja-arvosta eteenpäin kiinteä euromääräinen palkkio. Jos tällainen systematiikka otetaan käyttöön, niin siirtohintojen kattoarvojen tulee noudattaa samaa rakennetta.
 • että asetetut toimitusmaksujen enimmäistaso pitäisi olla senttimääräisiä perustuvat prosentuaaliseen systeemiin. Korttimaksuissa tulisi olla euro (sentti) määräiset veloitukset erityisesti pankkikorttien osalla.
  • Bittimaailmassa yhden sentin rahamäärän siirtäminen paikasta toiseen maksaa yhtä paljon kuin miljardin.
 • että yrityskortit tulisi saattaa asetuksen piiriin.

Lobbying position: option 1

 • MIF-free consumer debit VOITTI YLIVOIMAISESTI
 • 0,2 % on consumer credit MENI LÄPI
 • Katso pk:sta
 • kansalliset voimaan mahd. nopeasti tai viimeistään 1 vuodessa HYVÄKSYTTIIN
 • mukaan commercial cards ja niille katto sama 0,2 % katto SELVÄ VOITTO
 • mukaan 3-osapuolen schemes SELVÄ VOITTO
 • Allow surcharging on ALL credit cards

MVV kannat

debit 0

credit yes

Artiklakohtaisia kommentteja

1 artikla 3. kohta

 • Asetuksen tulisi koskea myös yrityskortteja.

2 artikla

 • Asetuksen käännöksessä käytetään käännöstä toimitusmaksu ilmaisulle ”interchange fee”. Eräissä lehdistötiedotteissa ja asetuksen suomennetussa tekstissäkin (s. 17) sanaa siirtohinta.

3 artikla

 • Ehdotettu pankkikorttitapahtumien toimitusmaksu 0,2 prosenttia tulisi poistaa kokonaan
 • Luottokorttitapahtumien toimitusmaksua tulisi alentaa.
 • Lisäksi jos toimitusmaksuja on niiden tulee olla senttimääräisiä, eikä perustua maksutapahtuman arvoon?

4 artikla

 • Samat kommentit tasojen osalta kuin 3 artiklassa.
 • Artiklan velvoitteet tulee saattaa voimaan kahden kuukauden kuluttua asetuksen voimaan tulosta, yhtenevästi 3 artiklan tavoin.

8 artikla, 9 artikla, 10 artikla

 • Myönteistä