Ulkoasianministeriö
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Lausunto: EU:n komission tiedonanto ja ehdotus asetukseksi konfliktialueilta peräisin olevien metallien tuojien omaehtoisesta vastuullisuusjärjestelmästä

Kaupan liitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto ko. asiasta. Komission esittää otettavaksi käyttöön omaehtoiseen vakuutukseen perustuvaa ja vapaaehtoista järjestelmä, jossa markkinoilla odotetaan vastuullisten toimijoiden luovan hallintamekanismin raaka-aineiden alkuperän seuraamiseksi. Vastuulliset toimijat julkaistaisiin. Mikäli ko. järjestelmä luodaan, Kaupan liitto pitää vapaaehtoisuuteen perustuvaa järjestelmää ainoana järkevänä vaihtoehtona.

Sääntelyn soveltamisala ja maahantuojan vastuut

Soveltamisalan rajaus koskee pelkästään neljää metallia EU:n alueelle tuotuina raaka-aineina ja ajatuksena on sulattamoiden ja jalostamoiden asettaminen ikään kuin avainpisteeksi kontrollille. Tämä on kannatettava lähtökohta. Näin vältetään paljon vaikeampi todistamisen velvoite valmiiden komponenttien ja tuotteiden osalta. Asetukseen voisi kirjoittaa vielä selkeästi auki sen, että säädös ei koske ko. raaka-aineita valmiissa tuotteissa – laitevalmistajia/maahantuojia.

EU:n olisi aloitettava USA:n kanssa neuvottelu tavoitteena molemmilla markkinoilla yhtenäinen soveltamisala eli säädökset koskisivat vain raaka-aineita eikä valmiita tuotteita tai komponentteja. Yritysten näkökulmasta pitäisi välttää tilanne, jossa eri markkinoilla vaaditaan erilaisia todistuksia ja todistamista vastuullisuudesta.

Soveltamisalueen rajaukseen liittyy tarkempi kysymys, koskeeko se vain sulattamoiden ja jalostamoiden harjoittamaan tuontia, jolle artiklassa 8 on muodostettu julkisuusperiaatteet, vai mahdollisesti myös muuta tuontia: Liite 1 määrittelee soveltamisalan tuoteluokat. Liitteen pyrkimyksenä lienee, että luokat sisältävät vain ko. metallit raaka-aineina mutta eräät luokat saattavat sisältää sellaisia tuotteita, joita pienet toimijat yleisesti käyttävät tuotannossaan, mm. tinalanka juotoksissa. Tinalanka on lopputuotteenkaltainen tuote. Tuoteluokkien sisällöt tulisikin vielä tarkistaa. Asetuksessa tulisi tehdä tarkkaan määrittelyt niin, että tarkastelu rajautuu koskemaan ainoastaan sulattamoja ja jalostamoja.

Tuoteluokan lisäksi soveltamisalaa voi rajata määritelmällä, mikä on tuoja. Pieniä toimijoita, jotka käyttävät valmiimpia ko. metalleja sisältäviä tuotteita, ei kannata asettaa samanlaisen vastuullisuus-järjestelmän velvoitteen piiriin.

Mitä velvoite merkitsisi pienelle maahantuojalle? Hallintomekanismin kriteereissä edellytetään auditointia ja raportointia joka vuosi. Jäljitettävyysjärjestelmässä vaaditaan tietoja louhintamääristä ja -päivistä.  Jos on riskinä, että liite 1:n tuoteluokkiin kuuluu muutakin kuin sulattamoiden ja jalostamoiden raaka-aineita niin, että pienet toimijat tulisi rajata kokonaan velvoitteen ulkopuolelle tai vähintään mekanismin tulisi olla yksinkertaisempi.

Määritelmä konfliktialueesta saattaa myös olla yritykselle vaikea asia. Elinkeinoelämän näkökulmasta alueiden määrittelyt ja toimintaohjeet tulisi olla selkeitä ja laadittuna julkisen vallan toimesta.

Kunnioittaen

Kaupan liitto

Hannu Kyyhkynen,

Kauppapoliittinen asiantuntija