LAUSUNTO 22.1.2015
Eduskunnan lakivaliokunta

Eduskunnan lakivaliokunta pyytää Kaupan liitolta lausuntoa otsikkoasiassa. Kaupan liitto esittää kunnioittavasti seuraavaa.

Yleistä

Myymälävarkaudet ja näpistykset aiheuttavat kaupoille vuosittain yli 500 miljoonan euron menetykset.

Myymälävarkaudet ja näpistykset ovat häiriökäyttäytymistä, joihin liittyy usein väkivaltaa tai sen uhkaa. Tämä ilmiö korostuu toistuvasti rikoksiin syyllistyvien kohdalla. Varkauksilla ja näpistyksillä on vaikutuksia henkilökunnan turvallisuuteen, työssä jaksamiseen ja poissaoloihin sekä asiakkaiden turvalliseen asiointiin.

Häiriökäyttäytymisestä johtuvat poissaolot aiheuttavat kaupalle varkaushävikin lisäksi huomattavia lisäkustannuksia.

Kaupan liitto pitää erittäin myönteisenä, että hallituksen esitys sakon muuntorangaistusjärjestelmän uudistamisesta on annettu ja pitää sen voimaansaattamista erittäin tärkeänä yleisen lainkuuliaisuuden vuoksi.

Lakiehdotuksista

Kaupan liitto pitää ehdotuksia

  • sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja
    • rikoslain 2 a luvun muuttamisesta kannatettavina.

Myymälävarkaus ja näpistys ovat rikoksia ja niistä määrätyt sakot on voitava muuntaa vankeusrangaistukseksi, kun sakotettu osoittaa piittaamattomuutta lain säännöksistä.

Lain voimaantulon todetaan riippuvan oikeus- ja poliisihallinnon tietojärjestelmähankkeiden toteutumisaikataulusta. Tavoitteen on, että tietojärjestelmät olisivat toiminnassa vuonna 2016.

Kaupan liitto pitää tärkeänä, että kyseiset hankkeet toteutuvat pikaisesti.

KAUPAN LIITTO