LAUSUNTO 15.1.2015
Eduskunnan Talousvaliokunnalle
Viite: Lausuntopyyntö 16.12.2014 / HE 334/2014 vp

Eduskunnan talousvaliokunta pyytää Kaupan liitolta lausuntoa otsikkoasiassa. Kaupan liitto esittää lausuntonaan kunnioittavasti seuraavaa.

Luonnosesitys sisältää muun muassa kilpailunäkökulman sisällyttämisen maankäyttö- ja rakennuslakiin, kunnille asetettavan velvoitteen maapolitiikan hoitoon, muutoksia vaikutusten selvittämiseen kaavaa laadittaessa sekä maankäyttö- ja rakennuslainmuuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisen.

Yleistä

Kaupan liitto katsoo, että esityksessä on toteutettu hallituksen rakennepoliittisen ohjelman päätöstä kilpailun näkökulman osalta. Lakimuutoksen ja siihen liittyvien perustelujen tavoitteet ovat sinänsä hyvät, mutta ilman konkreettisia ohjeistuksia on riskinä, että lakimuutokset jäävät liian tulkinnanvaraisiksi ja siten muutoksen vaikutukset vähäisiksi.

Kilpailuvaikutusten arviointi tulee todennäköisesti olemaan vaikeaa ja lisää selvitystyön tarvetta. Pidämme lain tavoitteiden toteutumisen kannalta tärkeänä, että kilpailutekijää ei tarkastella esimerkiksi yksinomaan markkinaosuuksien näkökulmasta. Toimivan kilpailun toteutuminen edellyttää mielestämme riittävää kaavoitusta kauppapaikkojen osalta.

Perusteluissa mainittu elinkeinopoliittisten näkökohtien huomiointi kaavoituksessa on mielestämme jäänyt toteutumatta. Elinkeinopoliittisten näkökohtien huomioinnin kannalta olisi mielestämme koko vähittäiskauppa koskeva maankäyttö- ja rakennuslain osa pitänyt ottaa uudelleen tarkasteltavaksi. Uudelleentarkastelussa olisi mm. nostettava vähittäiskaupan suuryksikön pinta-ala vähintään 3 500 kerrosneliömetriin, poistaa erikoistavaroiden kaupan suuryksiköt sääntelyn piiristä, luopua velvoitteesta osoittaa vähittäiskaupan suuryksiköiden lukumäärä ja mitoitus. Kaavoituksen tulisi antaa väljyyttä tarjoamalla riittävä määrä tasa-arvoisia tontteja, joka takaisi lähes automaattisesti kilpailunäkökohdan toteutumisen.

Pykäläkohtaisia kommentteja

5 § Alueiden käytön suunnittelun tavoitteet

Ehdotettu lisäys kohdaksi 9) elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja toimivan kilpailun kehittymistä:

Ehdotuksen yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan ”… eikä taloudellisesti toimivan kilpailun turvaaminen näin ollen ole mahdollista kaavoituksen keinoin.”

Kilpailuvaikutusten arviointi tulee todennäköisesti olemaan vaikeaa ja lisää selvitystyön tarvetta. Toimivan kilpailun toteutuminen edellyttää mielestämme riittävää kaavoitusta kauppapaikkojen osalta.

Lakimuutoksen tulkinta edellyttäisi ohjeistusta ja määritteitä siitä, mitä tarkoittaa toimiva ja terve kilpailu. Lakimuutoksen perusteluissa korostetaan alalle tulon mahdollisuuden parantamista. Alalle tulokin voi tapahtua olemassa olevaan liiketoimintaan nähden epäterveellä tavalla, jos olemassa olevilla toimijoilla ei ole yhtäläisiä mahdollisuuksia hyödyntää muuttuvaa yhdyskuntarakennetta.

5 a § Kunnan maapolitiikka

Kaupan liitolla ei ole huomautettavaa esitettyyn lakitekstiin.

9 § Vaikutusten selvittäminen kaavaa laadittaessa

Kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus.

Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.

Tarkempiamääräyksiä kaavan vaikutusten selvittämisestä voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

Voimassa olevan lain pykälän sana ”riittäviin” on korvattu hieman tarkentavasti tehtävien tutkimusten ja selvitysten tarpeesta ja määrästä.

Kuten perusteluissa todetaan riittäviin-sana on johtanut tulkintaongelmiin ja turhienkin selvitysten tekemiseen. Riittäviin-sanaa on käytetty myös ministeriön kaavavahvistusten yhteydessä hylkäämisperusteena.

Esitetty muutos jää kuitenkin varsin tulkinnanvaraiseksi, kun laissa edelleen edellytetään suunnitelmien ja selvitysten tekemistä tarpeellisessa määrin koko kaavan arvioidulta vaikutusalueelta.

Kaupan liitto katsoo, että tehtävien selvitysten lista tulisi lisätä lain perusteluihin. Se että tarkempia ohjeita voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella, ei mielestämme turvaa järkevää selvitysten laatimista. Eduskunta ei esimerkiksi vahvistaessaan lain tiedä, mitä selvityksiä jatkossa vaaditaan.

20 § Kunnan tehtävät

Kunnan on huolehdittava alueiden käytön suunnittelusta, rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta alueellaan sekä maapolitiikan harjoittamisesta. Kunnalla tulee olla käytettävissään tehtäviin riittävät voimavarat ja asiantuntemus

Kaupan liitolla ei ole huomauttamista esitettyyn lakitekstiin.

Se tuleeko maapolitiikan hoitaminen vaatimaan lisäresursseja kunnissa, on hyvin kyseenalaista. Mielestämme kunnille ei tule asettaa lisää taloudellisia resursseja vaativia tehtäviä – päinvastoin.

51 § Asemakaavan laatimistarve

Asemakaava on laadittava ja pidettävä ajan tasalla sitä mukaa kuin kunnan kehitys taikka maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää.

Maankäytön ohjaustarvetta arvioitaessa on otettava huomioon erityisesti asuntotuotannon tarve ja elinkeinoelämän toimivan kilpailun edistäminen.

Kaupan liitolla ei ole huomautettavaa esitettyyn lakitekstiin.

Multa osin viittaamme näkemyksiinne kilpailun edistämisestä lausuntomme yleistä osassa ja 5 §:n kohdalla.

190 § Muutoksenhaku muusta viranomaisen päätöksestä

Kaupan liito pitää muutosta hyvänä, koska se nopeuttaa viranomaispäätösten toteuttamista.

Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2011. Lain 71 a §:ää sovelletaan paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaan kuitenkin vasta 15.4.2017.

Kaupan liitto pitää voimaantulosäännökseen esitettyä kahden vuoden lisäaikaa tarpeellisena ja kannatettavana.

Lakimuutoksen jälkeenkin jää edelleen perusongelmaksi tilanne, jossa vuoden 2011 lakimuutosta säädettäessä on lähdetty siitä, että ennen lain voimaantuloa maakuntakaavoista puuttuneet vähittäiskaupan suuryksiköt voidaan sijoittaa lainvoimaisesti kuntien yleis- ja asemakaavoihin, mutta samanaikaisesti valvovan viranomaisen kanta on että lainvoimaisuus edellyttää kyseisten suuryksiköiden sisällyttämistä maakuntakaavoihin.

Ilman tämän ristiriidan ratkaisua, tälläkään siirtymäajan pidennyksellä ei tule olemaan merkitystä ongelman ratkaisussa.

Näkemyksemme mukaan kysymys kaupan suuryksiköistä ja erityisesti erikoistavaroiden kaupan suuryksiköistä tulisi ottaa kokonaan uudelleen tarkasteltavaksi.

KAUPAN LIITTO