LAUSUNTO
12.10.2012
Ympäristöministeriö                            
YM13/400/2012
kirjaamo.ym@ymparisto.fi

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI VAARALLISTEN AINEIDEN KÄYTÖN RAJOITTAMISESTA SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITTEISSA

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Ehdotuksella saatettaisiin kansalliseen lainsäädäntöön direktiivi (2011/65/EU) tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (ns. RoHS II-direktiivi).

Kaupan liitto esittää lausunto¬naan kohteliaimmin seuraavaa:

Lakiehdotuksen osittaiset viittaukset suoraan direktiivin artikloihin sekä liitteisiin tekevät muutosten seurannan, ennakoimisen ja niihin vaikuttamisen erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille kohtuuttoman hankalaksi. Koska muutokset tekee Euroopan komissio, tehdään ne ainoastaan direktiiviin. Lainsäädännön valmistelussa tulisi ottaa huomioon yritysten realistinen mahdollisuus ennakoida tulevaa lainsäädäntöä. Lain toimivuuden kannalta tulisi muutosten seurannan, ennakoimisen ja vaikuttamisen tueksi rakentaa yrityksille riittävän kattava neuvonta- ja opastuspalvelu. Ilman valtionhallinnon neuvonta- ja opastuspalvelun tukea kaupan yritysten on hankala varmistaa, että markkinoille saatetut tuotteet ovat asetettujen vaatimusten mukaisia. Kattavan valtiohallinnon neuvontapalvelun puolesta puhuu myös tavoite keventää yritysten hallinnollista taakkaa kilpailukyvyn varmistamiseksi. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston yhteyteen tulisi perustaa yritysten neuvontaan ja opastukseen keskittyvä toiminto.

Elinkeinoelämän ja vastuuviranomaisten välille tulisi luoda toimintamalli joka takaa yrityksille välittömän tiedon kulun direktiiviin suunnitteilla olevista muutoksista koskien esimerkiksi liitteessä II olevaa rajoitusten kohteena olevien aineiden luetteloon tehtäviä muutoksia, uusia vapautettuja tuoteryhmiä esitettäessä direktiivin liitteissä kolme ja neljä oleviin rajoituksesta vapautettuihin käyttötarkoituksiin sekä mihin tuotteisiin poikkeuksia on jäsenmaissa esitetty ja mihin tietoon poikkeushakemukset perustuvat. Toimiva yhteistyömalli on merkityksellinen myös Suomen kannan muodostamisessa. 

SUOMEN KAUPAN LIITTO

Juhani Pekkala
Toimitusjohtaja