Valtiovarainministeriö
LAUSUNTO 15.8.2013
VM069:00/2013

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ MAKEISTEN, JÄÄTELÖN JA VIRVOITUSJUOMIEN VALMISTEVEROSTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA

Suomen Kaupan Liitto lausuu otsikkoaiheesta seuraavaa.

Hallituksen esityksessä ensisijainen peruste virvoitusjuomien valmisteveron korottamiselle on verotuottojen lisääminen. Tavoite sopii valmisteveron luonteeseen. Korotusta yritetään kuitenkin perustella myös terveysvaikutuksilla, mikä on käytännössä ongelmallista.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ansiokkaassa raportissa Hyvän veropolitiikan periaatteet (5.6.2013) todetaan: ”Terveellisiin elintapoihin kannustaminen taloudellisilla ohjauskeinoilla kuten verotuksella on käytännössä todettu vaikeaksi. Valmistevero ei näytä toimivan odotusten mukaisesti, koska muutokset väestön terveydentilassa syntyvät tyypillisesti pitkällä aikavälillä. Veron vaikutusten toteennäyttäminen on hankalaa.

VATT:n raportti jatkaa: ”On myös kyseenalaista kohdistaa alennettu arvonlisävero virvoi­tusjuomille ja samanaikaisesti lisätä näihin kohdistuvaa verotaakkaa makeisverolla.”

Sokeroitujen virvoitusjuomien veronkiristys on ajoitukseltaan hankala. Kun kotitalouksien ostovoima ja yksityinen kulutus eivät kasva, verotuksen kiristyminen pienentää osto­voimaa ja kulutusta entisestään sekä kannustaa kuluttajia matkustajatuontiin.

Makeisveron korotus aiheuttaa valmisteverovelvollisille veron hallinnointiin liittyviä järjes­telmä­muutoksia, lisäresurssitarpeita ja uusia hallinnollisia kustannuksia. Näihin valmistau­tu­minen vaatii aikaa. Siksi Kaupan liiton mielestä lain voimaantuloa pitäisi siirtää vähin­tään kuudella kuukaudella.

Suomen Kaupan liiton mielestä hallituksen esityksessä esitetään tehotonta ja kaupan yrityksille hallinnollisesti raskasta ja kallista tapaa kerätä verovaroja.

Kunnioittavasti

SUOMEN KAUPAN LIITTO

 Juhani Pekkala

Toimitusjohtaja