VEROJAOSTO
VALTIOVARAINVALIOKUNTA
Eduskunta
HE 45/2017 vp

Kaupan liitto lausuu otsikkoaiheesta seuraavaa.

Hallituksen esitys on pääosin kannatettava. Tavaroiden maahantuonnin arvonlisäverotuksen siirtäminen Verohallinnolle parantaisi arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröityneiden yritysten kassavirtaa, sillä veron ilmoittaminen ja vähentäminen kohdennettaisiin samalle verokaudelle. Näin ollen tuontiin ei käytännössä liittyisi maksettavaa veroa. Lisäksi yleisvakuuksista luopuminen maahantuonnin arvonlisäverotuksen osalta madaltaisi erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten kynnystä maahantuoda tavaroita.

Kaupan liitto huomauttaa, että vaikka tavaroiden maahantuonnin arvonlisäverotuksen siirtäminen Verohallinnolle on kannatettavaa, siihen liittyvä menettelymuutos on merkittävä yrittäjän näkökulmasta. Siirron myötä maahantuojat laskisivat ja ilmoittaisivat maahantuonnista suoritettavan veron oma-aloitteisesti veroilmoituksellaan muiden arvonlisäverotietojen tapaan. Nykytilassa maahantuonnista suoritettavan arvonlisäveron määrän laskee Tulli. Tästä johtuen Kaupan liitto esittää, että Verohallinto ei määräisi maahantuonnin arvonlisäverotuksen tahattomien virheiden johdosta veronkorotusta. Lisäksi Kaupan liitto ehdottaa, että Verohallinto velvoitetaan kiinnittämään erityistä huomiota menettelymuutoksen ohjeistamiseen.

Hallituksen esityksessä ehdotetut keinot väärinkäytösten torjuntaan eivät ole riittävän tarkkarajaisia. Hallituksen esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakiin uutta pykälää (100 a §), jonka mukaan Verohallinnolla olisi oikeus määrätä, että verovelvollisen maahantuonteihin sovelletaan erityismenettelyä. Yhtenä edellytyksenä erityismenettelyn soveltamiselle olisi se, että verovelvollisen voidaan olettaa ennakkoperintälaissa tarkoitetulla tai muulla vastaavalla perusteella olennaisesti laiminlyövän velvollisuutensa verotuksessa. Lisäksi edellytyksenä olisi se, että verovelvollisella on ollut vakavia tullilainsäädännön rikkomisia

Hallituksen esityksessä ei kuitenkaan selvennetä millä edellytyksillä verovelvollisen voidaan muulla vastaavalla, kuin ennakkoperintälaissa tarkoitetulla, perusteella olettaa olennaisesti laiminlyövän verovelvollisuutensa verotuksessa. Vastaavasti esityksessä ei määritellä mitä tarkoitetaan vakavalla tullilainsäädännön rikkomisella. Edellä mainitut edellytykset menettelyn soveltamiseksi ovat Kaupan liiton käsityksen mukaan liian yleisluontoisesti määritelty, jolloin Verohallinnolle jää liikaa harkintavaltaa. Näin ollen on vaarana, että Verohallinto soveltaa erityismenettelyä liian hatarin perustein, joka voi vaarantaa yrittäjän oikeusturvan.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että Tulli kantaisi arvonlisäveron silloin, kun tuonti on ollut tullilainsäädännön vastainen tai kun tavaroita ei ole lainkaan esitetty Tullille (160 § 2 momentti). Veroviranomaisen vaihtuminen yksittäisessä tilanteessa voi johtaa tilanteeseen, jossa saman verokauden aikana yrittäjän maahantuonnista suoritettavan veron kantaa yhdessä tuonnissa Tulli ja toisessa Verohallinto. Tämä tekee maahantuonnin arvonlisäverotuksesta epäjohdonmukaista ja voi johtaa tahattomiin ilmoitusvirheisiin. Kaupan liitto ehdottaa, että Tulli ja Verohallinto velvoitetaan ohjeistamaan maahantuojaa, kuinka tämän tulee täyttää ilmoitusvelvollisuutensa, silloin kun Tulli kantaa veron maahantuonnista edellä tarkoitetuissa tilanteissa.

Kunnioittavasti

KAUPAN LIITTO

Juhani Pekkala
Toimitusjohtaja