Kaupan liitto, Teknisen kaupan liitto, lausunto 11.9.2017
TEM/978/03.10.01/2017

TURVALLISUUS- JA KEMIKAALIVIRASTON MAKSULLISISTA SUORITTEISTA ANNETUN TYÖ-JA ELINKEINOMINISTERIÖN ASETUKSEN MUUTTAMINEN

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa Kaupan liitolta ja Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistykseltä (nykyinen Teknisen Kaupan Liitto) ehdotuksesta Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) maksullisista suoritteista annetun asetuksen muuttamiseksi. Asetusmuutos liittyy erityisesti tuotesääntelyä koskevan lainsäädännön uudistumiseen ja samalla ehdotetaan eräitä muita muutoksia, mm. maksutaulukon soveltamissääntöihin yleisesti sekä määräyksiin tiettyjen kemikaaleja koskevien maksujen osalta.

Kaupan liitto ja Teknisen Kaupan Liitto yhdessä esittävät lausuntonaan kohteliaimmin seuraavaa:

Maksuasetuksen 3 §:ään ehdotettu uusi sääntö, joka mahdollistaa kaikkien perusmaksujen alentamisen, jos suorite edellyttää työaikaa vähemmän kuin keskimääräinen suorite, on erittäin tervetullut periaatteellinen kirjaus. Toivomme, että tätä periaatetta tullaan soveltamaan aktiivisesti käytännössä. Esimerkiksi maksutaulukoon uutena kohtana 20 a, kuluttajaturvallisuuslain 33 §:n mukainen tarkastus, ehdotettu perusmaksu on melko korkea. Erilaisten tapausten hoitamiseen tarvittava työmäärä on luultavasti hyvin vaihteleva, joten perusmaksun alentamismahdollisuutta tulisi käyttää aina, kun työmäärä on sen mukainen.

Pidämme myönteisenä sitä, että ehdotetaan biosidien yksinkertaistetulla lupamenettelyllä luvan saaneita valmisteita koskevan ilmoitusmenettelyn hinnoittelun muuttamista valmisteperheiden osalta, jotta tulevaisuudessa vältyttäisiin paremmin ylihinnoittelulta. Myöskin luvanhaltijasta riippumattomista syistä tapahtuva valmisteluvan jatkamisesta tehtävän päätöksen laskuttamiskäytännön yhtenäistäminen biosidien ja kasvinsuojeluaineiden välillä, poistamalla kasvinsuojeluainevalmisteita koskeva maksu, on tervetullutta.

Vaikka otamme nyt ehdotetut pienet muutokset biosidi- ja kasvinsuojeluaineiden maksujen määräytymiseen positiivisina vastaan, haluamme tässä yhteydessä esittää huolemme erityisesti biosidimaksujen yleisesti korkeasta tasosta. Katsomme, että biosidien maksut ovat kohtuuttomia erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, ottaen huomioon Suomen pienuuden biosidien markkina-alueena. Mielestämme biosidimaksuja tulee laskea, jotta kauppa voi tarjota suomalaisille kattavan valikoiman tarpeellisia biosidivalmisteita kilpailukykyisin kustannuksin, eikä valmistevalikoima entisestään vähene Suomen markkinoilla.

Kunnioittavasti

Kaupan liitto
Juhani Pekkala
toimitusjohtaja

Teknisen kaupan liitto
Markku Uitto
toimitusjohtaja