Päivittäistavarakauppa ry:n ja Kaupan liitto ry:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 23.10.2017, lausuntopyyntö STM/1334/2017 ja STM030:00/2017

Hallituksen esitys edukunnalle laeiksi eräiden teknisten laitteiden vaatimuksenmukaisuudesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta sekä laiksi kuluttajien käyttöön tarkoitetuista henkilönsuojaimista

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Kaupan liitolta ja Päivittäistavarakauppa PTY ry:ltä lausuntoa säädöspaketista, joka sisältää lakiesityksen eräiden teknisten laitteiden vaatimuksenmukaisuudesta annetun lain muuttamisesta, lakiesityksen rikoslain 44 luvun 1 §:n ja 47 luvun 8 §:n muuttamisesta, lakiesityksen kuluttajien käyttöön tarkoitetuista henkilönsuojaimista sekä lakiesityksen eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta.

Kaupan liitto ja PTY kiittävät ja lausuvat viimeksi mainitusta lakiesityksestä seuraavaa:

Säädösvalmistelussa esittämiämme kommentteja on jo jossain määrin otettu huomioon, joten tässä vaiheessa toteamme yleisesti, että lakiesityksen informatiiviset lainkohdat (2 ja 3 §:t) ovat perusteltuja, kun kuluttajakäyttöön tarkoitettuihin henkilösuojaimiin sovelletaan useampaa EU-tason ja kansallista sääntelyä.

Kuluttajien käyttöön tarkoitettuja henkilönsuojaimia koskevan lakiesityksen rangaistussäännöksessä (10 §) ehdotetaan, että henkilösuojainsääntelyn rikkominen olisi rangaistavaa tahallisena tai huolimattomuudesta tehtynä. Syyksiluettavuudessa käytettäisiin alimpaa astetta toisin kuin kuluttajaturvallisuuslaissa ja rikoslaissa, joissa edellytetään tahallisuutta tai törkeää huolimattomuutta.

Katsomme, että rangaistavuuden perustuminen tahallisuuteen tai huolimattomuuteen on epäsuhtainen voimassa olevaan yksityiseen käyttöön tarkoitettujen tuotteiden rangaistuksia koskevaan sääntelyyn nähden. EU:n henkilösuojainasetuksessa (EU) N:o 2016/425 on jo tiukat vaatimukset maahantuojia ja jakelijoita kohtaan siinä, että niiden on varmistettava, että valmistajat tai heidän valtuuttamat edustajat ovat huolehtineet tuotteen vaatimuksenmukaisuutta koskevista velvollisuuksistaan. Jos nämä ovat laiminlyöneet velvollisuutensa ja maahantuojat tai jakelijat eivät ole sitä panneet merkille, se voisi johtaa syyksi luettavuuteen ja toiminnanharjoittajan rankaisemiseen henkilösuojansääntelyrikoksena.

Myöskään lainkohdan perusteluissa ei ole esitetty sellaisia syitä, jonka mukaan syyksiluettavuus pitäisi olla tiukempi kuin kuluttajaturvallisuuslaissa tai rikoslaissa. 

Kunnioittavasti

Kaupan liitto
Juhani Pekkala
toimitusjohtaja

Päivittäistavarakauppa ry
Kari Luoto
toimitusjohtaja