SISÄASIAINMINISTERIÖ

PL 26

00023 VALTIONEUVOSTO

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI YKSITYISISTÄ TURVALLISUUSPALVELUISTA JA ERÄISTÄ SIIHEN LIITTYVISTÄ LAEISTA

Sisäasiainministeriö on pyytänyt Kaupan liitolta lausuntoa otsikkoasiassa. Kaupan liitto esittää lausuntonaan kunnioittavasti seuraavaa:

Kaupan liitto pitää esityksen keskeistä tavoitetta selkeyttää lainsäädäntöä kannatettavana. Esityksessä kootaan vartioimisliike-, järjestyksenvalvoja- sekä turvasuojaustoimintaa koskevat säännökset pääosin yhteen lakiin.

Kaupoissa on häiriökäyttäytyminen lisääntynyt. Ilmiö aiheuttaa uhkaavia asiakastilanteita ja yleisesti aiheuttaa huolta sekä henkilökunnan että muiden asiakkaiden keskuudessa. Häiriöillä on myös selkeä vaikutus liiketoimintaan, asiakkaita karkottavana sekä kustannuksia lisäävinä tekijöinä. Ilmiön ainakin osittaiseksi poistamiseksi ja lieventämiseksi nousee keskeiseksi asiaksi vartijan oikeudet estää pääsy liikkeeseen sekä poistaa henkilö vartioalueelta.

15 § Vartijan oikeus pääsyn estämiseen ja poistamiseen

15 §:n 1. momentin 1) - kohta:

Vartijalla on oikeus estää henkilön pääsy vartioimisalueelle tai poistaa hänet sieltä, jos

1) henkilön voidaan hänen lausumiensa uhkausten tai muun käyttäytymisensä perusteella todennäköisin perustein epäillä syyllistyvän vartioimisalueella olevaan omaisuuteen tai toimeksiantajan tai tämän palveluksessa olevan henkilön henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuvaan rikokseen; tai jos

Kaupan liitto pitää esitettyä lain 15 §:n muotoilua hyvänä.

Mielestämme perusteluissa esitetty ajatus, että pääsyn estämiseen ja poistamisoikeuteen ei tarvita toimeksiantajan poistumiskehotusta on oikea, koska toimeksiantajan tai hänen edustajan saatavilla oloa ei aina voida taata.

Perusteluissa todettu nykytilanteesta poiketen säädettäväksi myös, että vartijalla on oikeus estää henkilön pääsy vartiointialueelle.

Kaupan liitto pitää tällaista pääsyn estämisoikeudesta säätämistä tarpeellisena.

Lakiesityksen perusteluosassa todetaan: ”Suojattavina henkilöinä tulisivat kyseeseen toimeksiantajan palveluksessa var­tioimisalueella olevat henkilöt tai - jos toi­meksiantaja olisi luonnollinen henkilö - toi­meksiantaja itse. Toimeksiantajan palveluk­sessa olevina henkilöinä pidettäisiin poistamisoikeuden edellytysten täyttymistä arvioi­taessa myös muita toimeksiantajan hyväksi vartioimis-alueella työskenteleviä kuin toi­meksiantajaan työ- tai virkasuhteessa olevia.”

Kaupan liiton mielestä suojattavina henkilöinä tulisi olla kaikki vartioimisalueella olevat henkilöt. Vartijan on mahdotonta tietää kaikissa tilanteissa ketkä ovat toimeksiantajan palveluksessa ja ketä eivät.

15 §:n 1. momentin 2) -kohta:

Vartijalla on oikeus estää henkilön pääsy vartioimisalueelle tai poistaa hänet sieltä, jos

2) on ilmeistä, ettei henkilöllä toimeksiantajan antamien ohjeiden perusteella ole oikeutta oleskella vartioimisalueella,

Lakiesityksen perusteluosassa todetaan: ”Henkilön poistaminen tämän oleskelun il­meisen oikeudettomuuden perusteella esite­tään sidottavaksi toimeksiantajan ohjeisiin. Kyse ei olisi siitä, että toimeksiantaja tai tä­män edustaja antaisi itse poistumiskehotuksen vaan siitä, että toimeksiantaja olisi määri­tellyt tietynlaisen oleskelun oikeudettomaksi. Toimeksiantaja ei ohjeissaan voisi tietenkään määritellä sellaista oleskelua oikeudettomak­si, johon hänellä ei ole puuttumisvaltaa. Kui­tenkin esimerkiksi liikeyritysten konttoriti­loissa oleskelusta toimeksiantaja voisi antaa hyvin yksityis-kohtaisiakin ohjeita. Oleskelurajoitukset eivät luonnollisesti voisi olla lain syrjintäsäännösten vastaisia.”

Kaupan liitto esittää, että perusteluun lisättäisiin lauseen ”Kui­tenkin esimerkiksi liikeyritysten konttoriti­loissa oleskelusta toimeksiantaja voisi antaa hyvin yksityiskohtaisiakin ohjeita.” jatkoksi   ”samoin esimerkiksi kauppias voi antaa porttikiellon ja vartija voi sen perusteella estää pääsyn vartiointialueelle.” 

46 § Pääsyn estäminen

46 §:n 1. momentti:

Järjestyksenvalvojalla on oikeus estää pääsy toimialueelleen henkilöltä:

1) jonka päihtymyksen, käyttäytymisen varustautumisen tai aikaisemman käyttäytymisen tai varustautumisen perusteella on syytä epäillä vaarantavan siellä järjestystä tai turvallisuutta;

Lakiesityksen perusteluosassa todetaan:  Lakiin ei edelleenkään olisi tarkoitus sisäl­lyttää mahdollisuutta antaa henkilölle niin sanottua porttikieltoa järjestyksenvalvojan toimialueelle.

Kaupan liitto katsoo, että toimeksiantajalla tulee olla oikeus antaa porttikielto, kun hänellä on oikeus päättää ketkä tiloihin pääsevät tai kun hänellä on oikeus valita asiakkaansa. Tämä selvennys tulee tehdä lakiesityksen perusteluihin.

 KAUPAN LIITTO

Juhani Pekkala

toimitusjohtaja

Lisätiedot:     
asiamies Matti Räisänen
Kaupan liitto
matti.raisanen@kauppa.fi