Eduskunta
Talousvaliokunta
U 13/2015 vp

Kaupan liitto esittää lausuntonaan kohteliaimmin seuraavaa:

Kaupan liitto suhtautuu positiivisesti EU-laajuiseen energiatehokkuus­merkintään. Muutokset merkintätapaan tulisi kuitenkin tehdä kohtuullisen siirtymäajan puitteissa sekä ilman yritysten hallinnollisen taakan kasvatta­mista.

Kohtuullinen siirtymäaika

Ehdotuksen artikla seitsemässä annetaan vain yhden viikon siirtymäaika jälleen­myyjille korvata myynnissä jo olevat tuotteet uudelleenskaalatulla merkillä. Jälleenmyyjien on käytännössä mahdoton toteuttaa vaatimusta johtuen aivan liian lyhyestä siirtymäajasta sekä eri tuoteryhmissä eri aikaan tapahtuvasta skaalauk­sesta. Jälleenmyyjien tulisi saada myydä vanhaan tapaan merkityt tuotteet pois varastosta ilman turhia kustannuksia aiheutta­vaa merkinnän vaihtamista. Esimerkiksi CLP-asetuksessa on annettu kahden vuoden siirtymäaika vanhaan tapaan merkittyjen, markkinoille jo saatettujen valmisteiden, myynnille. Myös silloin, kun säädetään asetus aromiaineen poistamiseksi elintarvikkeissa sallittujen aromiaineiden luettelosta, annetaan yleensä puoli vuotta aikaa myydä valmistajan varastos­sa jo olevat aromiaineet. Samoin jälleenmyyjillä on oikeus myydä ko. ainetta sisältävät elintarvikkeet ”käytettävä ennen” päivämäärään saakka.

Mielestämme vanhoilla energiamerkinnöillä varustettujen tuotteiden myynti ei heikennä ostajan saamaa informaatiota eikä laitteen käytön turvallisuutta.

Tietokannan aiheuttama hallinnollinen taakka

Ehdotuksen artiklassa kahdeksan ehdotetaan perustettavan EU-laajuinen tuotetietokanta. Yritysten vastuulla olisi ylläpitää tietokannan tietoja. Tieto­kanta sisältäisi sekä julkista tietoa että tietoa vain markkinavalvonta­viran­omaisille. Tällainen tietokanta olisi hallinnollinen taakka niin valmistajille kuin maahantuojille, eikä tietokanta kuitenkaan pitäisi sisällään EU:n ulkopuoli­sen etäkaupan kautta kuluttajien ja yritysten ostamien tuotteiden tietoja. Etäkaupan osuus kasvaa vuosittain eikä EU:ssa tule luoda yrityksille kilpailuympäristöä, jonka vaatimukset eroavat ostokanavasta riippuen. Päinvastoin EU:n tulisi tukea sen alueella toimivia yrityksiä eikä rangaista niitä turhan hallinnollisen taakan kasvattamisella.

Kunnioittavasti
KAUPAN LIITTO
Juhani Pekkala                                                        
Toimitusjohtaja