LAUSUNTO 21.6.2012

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖLLE

LAUSUNTO KUITINANTOVELVOLLISUUDESTA KÄTEISKAUPASSA

 Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Kaupan liitolta lausuntoa otsikkoasiassa. Kaupan liitto esittää lausuntonaan kunnioittavasti seuraavaa:

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä esitti, että selvitetään kuitinantovelvollisuus ja valmistellaan tätä koskevat säännökset. Valmistelussa tulee selvittää kuitinantovelvollisuussäännösten soveltuminen myös muille käteistoimialoille kuin majoitus- ja ravitsemuskauppaan.

Yleistä

Käteiskaupan osuus vähittäiskaupan myynnin arvosta on noin 35 - 40 %. Kappalemääräisesti käteismaksujen osuus on tätä noin 10 %-yksikköä suurempi.

Eduskunnan tarkastusvaliokunnalle vuonna 2010 tehdyn selvityksen mukaan kaupan alan harmaa talous ei ollut merkittävää. Käteiskaupassa ohimyynti on ilmiö, jota esiintyy pienessä määrin kaupassa.

Jäljempänä noudatamme arviomuistion otsikointia.

Nykytila

Vaikka Suomessa ei ole säädetty yleistä velvollisuutta tarjota asiakkaille kuittia, niin se on, kuten arviomuistiossa tavanomaista. Vähittäiskaupan osalta se on lähes täydellistä, koska kassakoneiden käyttö vähittäiskaupassa on pikemminkin sääntö kuin poikkeus.

Joissain tapauksissa itse fyysisen kuitin antaminen jää tekemättä, vaikka se olisi tulostettukin, koska osa asiakkaista kieltäytyy kuitista tai heittää sen välittömästi roskiin.

Kuitinantovelvollisuuden soveltamisalasta

Kuten arviomuistiossa todetaan ”Ei ole tarkoituksenmukaista, että kuitinantovelvollisuus sinänsä edellyttäisi kassajärjestelmän hankkimista, vaan tämä on arvioitava tyyppihyväksyttyjä kassakoneita koskevan selvityksen yhteydessä.”

Katsomme, että muistiossa esitetty linjaus kuitinantovelvollisuuden rajaamisesta sellaisiin yrityksiin, jotka ovat arvonlisäverovelvollisia elinkeinonharjoittajia, on oikea.

Emme vastusta poikkeusten myöntämistä kuitinantovelvollisuudesta erityistapauksissa.

Kaupan liitto pitää oikeana arviomuistossa esitettyä linjausta, että hyvää kirjanpitotapaa ja hyvän tavan mukaista kuluttajakauppaa harjoittavalle yritykselle ei saisi aiheutua kuitinantovelvollisuudesta erityistä hallinnollista taakkaa.

Jos kuitinantovelvollisuuteen päädytään, pitää Kaupan liitto erittäin tärkeänä, että lainsäädäntöön ehdottomasti kirjataan mahdollisuus kuitin antamiseen ainoastaan sähköisenä, mikäli asiakkaan kanssa näin on sovittu. Kirjanpitolain puitteissa sähköinen arkistointi on ollut mahdollista jo 30.12.1997 alkaen, joten on tärkeää, että sääntelyssä ei estetä kehitystä tässä suhteessa myöskään kuluttajakaupassa.

Valvontaviranomainen ja seuraamukset

Arviomuistiossa esitetään alustavasti, että veroviranomaiset ja työsuojeluviranomaiset voisivat nykyisten tehtäviensä ohella valvoa kuitinantovelvollisuutta, ja oikeuttaa viranomaiset tekemään koeostoja.

Kaupan liitto ei näe esteitä koeostotoiminnalle, mutta sen tulee mahdollistua yhteiskunnan hallintokuluja lisäämättä.

Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Kaupan liitto pitää ennen mahdollisia säädöstoimenpiteitä ehdotettua kuulemiskierrosta välttämättömänä.

Koska vähittäiskaupoissa on lähes poikkeuksetta kassajärjestelmät tai kassakoneet Kaupan liitto ei näe kuitinantovelvollisuudella olevan merkittäviä  taloudellisia vaikutuksia.

Kaupan alalla ohimyynti ei ole merkittävää.  Kuitinantovelvollisuus saattaisi vaikuttaa tähän jossain määrin, jos valvonta olisi tehokasta. Jos myyntiä ei lyödä kassakoneeseen, niin ohimyyntiä ei voida kuitinantovelvollisuudella eikä tyyppihyväksytyn kassakoneen käytöllä estää.

Jos päädyttäisiin tyyppihyväksyttyjen kassakoneiden käyttöpakkoon, niin kustannukset olisivat erittäin merkittäviä. Tällainen ratkaisu ei olisi kaupan osalta kustannuksiltaan saavutettavan hyödyn mukainen, joten emme kannata tyyppihyväksyttyjen kassakoneiden käyttöönottoa.

Kuluttajien tietoisuuden lisäämistä kuitin merkityksestä tulee tukea.

Kunnioittavasti

KAUPAN LIITTO