Lausunto
16.8.2013
Oikeusministeriö

LAUSUNTO KULUTTAJAOIKEUSTYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ

Oikeusministeriö on kirjeellään Dnro OM 21/41/2011 pyytänyt Kaupan liitolta lausuntoa Kuluttajaoikeustyöryhmän mietinnöstä, joka sisältää ehdotuksen EU:n kuluttajan oikeudet -direktiivin täytäntöön panemiseksi tarvittavasta lainsäädännöstä Suomessa.

Kaupan liitto on osallistunut työryhmän valmistelutyöhön ja pitää mietinnössä ehdotet­tu­ja muutoksia pääsääntöisesti asianmukaisina.

Mietintöön on liitetty Kaupan liiton, Elinkeinoelämän Keskusliiton ja Suomen Asiakkuus­markkinointiliiton edustajien eriävä mielipide koskien mietinnössä ehdotettua sääntelyä puhelinasioinnin kuluista.

Koti- ja etämyyntiä koskevat muutokset

Kuluttajan oikeudet -direktiivillä yhdenmukaistetaan erityisesti koti- ja etämyyntiä koskevat kansalliset sääntelyt EU-alueella. Pääosin täysharmonisoivat muutokset edellyttävät kuluttajansuojalain 6 luvun uudistamista.

Uudistuksessa kotimyynnin soveltamisala laajenee ja sääntely muuttuu yksityis­kohtai­semmaksi. Mietinnössä ehdotetaan useita muutoksia myös etämyyntiä koskevaan sääntelyyn.

Kuluttajan oikeudet -direktiivi sisältää eräitä soveltamisalapoikkeuksia, joita esite­tään mietinnössä asianmukaisesti hyödynnettäviksi.

Kaupan liitto katsoo, että mietintö sisältää koti- ja etämyynnin osalta asianmukaisen ehdotuksen kuluttajan oikeudet -direktiivin täytäntöön panemiseksi kansallisesti.

Kotimyynnin osalta on erityisesti asianmukaista, ettei kotimyynnin määritelmään (6§) jatkossakaan sisälly sellaiset monivaiheiset toimitusprosessit kuten keittiökalustei­den kauppa. 

Muut kuluttajansuojalakiin ehdotettavat muutokset

Mietinnössä ehdotetaan, että kuluttajan oikeudet -direktiivin 5 artiklan täytäntöön panemiseksi kuluttajansuojalain 2 lukuun lisätään uusi 8a § koskien tietoja, jotka elinkeinonharjoittajan olisi annettava ennen kulutushyödykesopimuksen tekemistä.

Säännöksen yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan, että useat ennakkotiedoista ovat sellaisia, että ne käyvät yleensä ilmi asiayhteydestä esimerkiksi kuluttajan asioi­­dessa elinkeinonharjoittajan tiloissa. Kaupan liitto pitääkin tärkeänä, että uusien tiedonantovelvoitteiden osalta todetaan selkeästi, ettei tietoja ei tarvitse antaa, jos ne ilmenevät muutoin asiayhteydestä. Tärkeää on myös hyödyntää direktiivin mahdollis­tamat soveltamisalarajaukset.

Direktiivin edellyttämät tiedonantovelvoitteet eivät kaikilta osin ole tarpeellisia. Erityi­sesti pykälän 6 kohdassa oleva virhevastuusta informointiin velvoittava säännös on täysin vieras arkielämän tarpeille. Yritykset luonnollisesti noudattavat virhevastuu­säännöksiä, kuten kaikkia muitakin kuluttajalainsäädännön velvoitteita. Säännöksen yksityiskohtaisissa perusteluissa on kuitenkin asianmukaisesti todettu, että tiedon­anto­velvoitteen täyttämiseksi riittää se, että tiedot ovat kuluttajan nähtä­villä liike­tilassa.

Puhelinasioinnin kulut

Puhelinasioinnin kuluja koskevan uuden 14 §:n mukaan elinkeinonharjoittaja ei saa käyttää aiemmin tehtyä kulutushyödykesopimusta koskevassa puhelinasioinnissa palvelua, jonka käyttämisestä peritään kuluttajalta perushintaa suurempia kuluja.

Viitaten mietintöön kirjattuun eriävään mielipiteeseen Kaupan liitto katsoo, että perus­hintaista puhelinpalvelua koskevat tulkinnat mietinnössä edellyttävät jatko­valmistelun aikana lisäselvityksiä kuluttajan oikeudet -direktiivin 21 artiklan mahdolli­simman asianmukaiseksi soveltamiseksi käytännössä.

KAUPAN LIITTO

Juhani Pekkala

Toimitusjohtaja