Lausunto valtiovarainministeriölle 20.8.2014.
Viite: Lausuntopyyntö 11.7.2014 Dnro VM086:00/2014

Valtiovarainministeriö on lähettänyt lausunnolle luonnoksen hallituksen esitykseksi eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi. Lausuntopyyntöä ei ole lähetetty Kaupan liitolle, vaikka esitys koskee merkittävästi myös kaupan alan yrityksiä.

Kaupan liitto pyytää, että sen tässä ilmaisema kanta otetaan huomioon lakiesityksen jatkovalmistelussa. Kauppa on elinkeinoelämän suurin työllistäjä. Se työllistää lähes 300 000 henkilöä. Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Kaupan liiton piirissä on noin 7000 yritystä.

Yleistä

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi muun muassa nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia ja sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia.

Sähköveroluokan I energiaveron korotus

”Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia muutettaisiin myös siten, että sähköveroluokan I energiaveroa korotettaisiin 0,3 sentillä kilowattitunnilta. Korotus koskisi kotitalouksia, palveluelinkeinoja ja julkista sektoria sekä kaivostoimintaa. Korotuksen suuruus olisi noin 16 prosenttia. Vuotuisen verotuoton arvioidaan kasvavan noin 120 miljoonaa euroa.”

Esityksen yritysvaikutuksia käsittelevässä kohdassa todetaan: ”Sähköveroluokan I korotus kohdistuisi kotitalouksien lisäksi pääosin palveluelinkeinoihin, eli esimerkiksi liike-elämän palveluihin, rahoitussektoriin, tukku- ja vähittäiskauppaan sekä majoitus- ja ravitsemuspalveluihin. Nämä toimialat eivät pääasiassa ole merkittävän sähköintensiivisiä, mutta veronkorotus kasvattaisi eri sähköveroluokkien piirissä olevien yritysten välistä sähkön verotuksen veroeroa.”

Kaupan energiankulutuksesta on sähkön osuus lähes 80 prosenttia, mikä mielestämme osoittaa alan olevan sähköintensiivinen.

Kauppa kuluttaa noin kolme prosenttia Suomen sähköstä, mikä on 2 530 GWh vuodessa. Tästä kauppa maksaa energiaveroa ja huoltovarmuusmaksua 1,903 snt/kWh eli yhteensä yli 48 miljoonaa euroa vuodessa. Tähän veroon esitetään 0,3 snt/kWh korotusta, mikä merkitsee 16 prosentin nousua ja itse verossa eli 7,7 miljoonaa euroa vuodessa.

Suomi tarvitsee elinvoimaiset kotimarkkinat. Korkea verotus johtaa ahdinkoon, josta koko kansantalous kärsii.

Kaupan liitto pitää erittäin vahingollisena sähköveron korotusta ja sitä, että elinkeinoelämän eri toimialojen verokohtelu eriytyy edelleen sähköveroluokkien piirissä olevien yritysten välisen sähkön verotuksen veroeron kasvaessa, kuten lain perusteluissakin todetaan. Emme näe mitään syytä kohdella eri elinkeinoaloja eriarvoisesti verotuksessa.

Kaupan liitto esittää, että sähköveron korotuksesta luovutaan ja ryhdytään välittömästi toimiin elinkeinoelämän saattamiseksi yhdenmukaisen energiaverotuksen piiriin.

Liikennepolttoaineiden verotus

”Dieselin korotuksesta 17–19 miljoonaa euroa kohdistuisi hyötyliikenteelle ja jakautuisi laajasti yhteiskunnan eri toimijoille. Kuorma-autoliikenteen vuotuinen verorasitus kasvaisi esityksen johdosta arviolta noin 11 miljoonalla eurolla.”

Suomi on harvaanasuttu maa, jossa etäisyydet ovat pitkät ja tavaravirrat ohuet. Tavaraliikenne perustu maassamme kuorma-autoihin. Dieselöljyn verokorotus kohdistuu merkittävällä tavalla kaupan alan logistisiin kustannuksiin, jotka jo nyt ovat kaksinkertaiset EU:n keskiarvoon verrattuna. Liikennepolttoaineiden veronkorotus vaikuttaa yritysten kilpailukykyyn ja kuluttajien ostovoimaan heikentävästi. Tällaiseen kehitykseen ei Suomella ole varaa.

Kaupan liitto katsoo, että dieselöljyn veronkorotuksesta tulee luopua.

KAUPAN LIITTO

Juhani Pekkala
toimitusjohtaja