LAUSUNTO 1.9.2012
Sosiaali- ja terveysministeriö LAUSUNTO
PL 33 1.9.2012
00023 VALTIONEUVOSTO
kirjaamo@stm.fi
STM012:00/2011, 14.6.2012

LAUSUNTO EHDOTUKSESTA UUDEKSI KEMIKAALILAIKSI SEKÄ SIIHEN LIITTYVISTÄ MUISTA LAEISTA

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Kaupan liitolta lausuntoa ehdotuksesta hallituksen esitykseksi uudeksi kemikaalilaiksi sekä laeiksi rikoslain, terveydenhuoltolain, ympäristönsuojelulain ja työsuojelulain valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta.
Virkamiestyöryhmän ehdotuksessa on työ- ja elinkeinoministeriön eriävä mielipide, joka koskee uuden kemikaalilain soveltamisalaa.

Kaupan liitto esittää lausuntonaan kohteliaimmin seuraavaa:

6§ Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja 7§ Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Pidämme hyvänä sitä että Tukesin vastuulle siirretään laaja kemikaalivalvonta, keskittämällä varmistetaan elinkeinonharjoittajien yhdenvertainen kohtelu ympäri Suomen. Yritysten yhdenvertaisen kohtelun vuoksi myös POP- ja PIC-asetusten valvonta kokonaisuutenaan tulisi siirtää Tukesin vastuulle. Toiminnanharjoittajan kannalta on huomattavasti selkeämpää hoitaa valvonta-asiat ns. yhden luukun” periaatteella.

17§ Toimintaa ohjaavat yleiset periaatteet
Momentissa 2 mainittu että pitää noudattaa riittävää huolellisuutta ja varovaisuutta kemikaalin määrä ja vaarallisuus huomioon ottaen. Tekstistä ei kuitenkaan ilmene

2
mikä on riittävä huolellisuus ja varovaisuus, ja se jää siten tulkinnanvaraiseksi ja voi aiheuttaa eriäviä mielipiteitä valvovan viranomaisen ja toiminnanharjoittajan välillä.

18§ Kemikaalia koskevien tietojen kielivaatimus.
Mielestämme tekstissä oleva ”joko suomen- tai ruotsinkielisenä taikka näillä molemmilla kielillä” tekstiä selkeämpi oli aiemmin, ennen REACH-asetusta voimassa oleva STM:n asetuksen teksti, ”Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan kemikaalin vastaanottajalle joko suomen- tai ruotsinkielisenä hänen toivomuksensa mukaisesti”.

20§ Luokittelemattoman kemikaalin pakkaaminen
Pakkausvelvoite pakkaamattoman kemikaalin osalta niin ettei siitä aiheudu ympäristöhaittaa, antaa sellaisen vaikutelman, että mitään kemikaalia ei voida kuljettaa irtolastina.

25 § Kemikaalin luovuttaminen vähittäismyynnissä
On hyvä että Tukesilla on mahdollisuus antaa poikkeusluvan kemikaalin luovuttamisesta vähittäismyynnissä, koska käytännössä saattaa tulla kyseisiä tilanteita vastaan, jossa poikkeus on tarpeen.

27§ Vaarallisen kemikaalin luovuttaminen pakkaamattomana vähittäismyymälästä
Vaarallista kemikaalia saa luovuttaa vähittäismyymälästä pakkaamattomana ainoastaan poltto- ja voiteluaineeksi. REACH- ja CLP-asetuksen mukaan taas betonia saa ainoastaan luovuttaa pakkaamattomana. Tämä on siten ristiriitainen harhaanjohtavaa.

Kunnioittavasti
KAUPAN LIITTO
Juhani Pekkala
Toimitusjohtaja