YMPÄRISTÖMINISTERIÖ
Viite: Lausuntopyyntö 22.6.2016 / Dnro YM019:00/2015

Ympäristöministeriö pyytää Kaupan liitolta lausuntoa otsikkoasiassa. Kaupan liitto esittää lausuntonaan kunnioittavasti seuraavaa.

Lausunnossaan Kaupan liitto keskittyy pääasiassa kauppaa koskevien esitysten kommentointiin. Lausunnon lopussa on huomioita myös eräisiin muihin muutosesityksen kohtiin.

Yleistä

Kaupan liitto pitää tärkeänä sääntelyn vähentämistä, normien purkua ja kilpailun lisäämistä. Sääntelyn vähentämisessä ja normien purkamisessa olisi pitänyt olla kunnianhimoisempi, kuin nyt lausunnolla oleva esitys on. Olisi esimerkiksi voitu harkita vähittäiskaupan suuryksikkörajan nostamista nyt esitettyä suuremmaksi tai jopa esittää 9 a luvun poistamista laista kokonaan.

Kauppaa koskevat esitykset

Kaupan liitto pitää myönteisenä kauppaa koskevien säädösten väljentämistä.

Pykäläkohtaisia kommentteja

71 a §

Vähittäiskaupan suuryksikön kokorajaa esitetään nostettavaksi 4 000 kerrosneliömetriin.

Kaupan liitto kannattaa esitystä. Kokorajan nostoa puoltavat kasvavien valikoimien tarpeet sekä muiden kuin myyntiin tarkoitettujen tilojen, jotka vievät huomattavan osan kokonaisalasta, lisääntynyt tarve. Kokorajan nostolla on myös kilpailua lisäävä vaikutus.

71 b §

Vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus esitetään jatkossa osoitettavaksi maakuntakaavassa osoitettujen keskustatoimintojen alueiden ulkopuolella riittävällä tarkkuudella.

Kaupan liitto katsoo, että hallitusohjelman kirjauksella ”Suuryksikkösääntelyä kevennetään keskustatoimintojen alueella” tarkoitetaan enimmäismitoituksesta luopumista keskustatoimintojen alueella maakuntakaavoituksessa. Näin ollen muutettavaksi esitetty momentti tulee poistaa kokonaan.

Jos näin ei menetellä, niin keskustatoimintojen alue käsite tulee korvata esitetyssä momentissa käsitteellä keskusta-alue.

71 c §

Vähittäiskaupan suuryksiköiden ensisijainen sijaintipaikka on keskusta-alue, ellei muu sijainti kaupan palvelujen saavutettavuus huomioon ottaen ole perusteltu.

Kaupan liitto katsoo, että nyt esitetty muotoilu, jossa kaupan laatu on korvattu kaupan palvelujen saavutettavuudella, on riittämätön toteutettaessa hallitusohjelman kirjausta laatuluokituksesta luopumisesta. Täten esitämme, että esitetystä tekstistä poistetaan sanat ”kaupan palvelujen saavutettavuus huomioon ottaen”.

71 e §

Kaupan laatua ja kokoa koskeva määräys esitetään kumottavaksi.

Kaupan liitto kannattaa kyseistä esitystä.

Tämän kaupan laatua koskevan muutoksen tulee koskea kaikkia kaavatasoja. Samoin pykälän kumoamisen tulisi ulottua myös voimassa oleviin kaavoihin. Tämä voisi tapahtua esimerkiksi tekemällä lain 125 §:ään lisäys ”Voimassa olevan asemakaavan rajoituksista huolimatta koskien kaupan laatua voidaan tätä koskeva poikkeus rakennusluvassa myöntää.”

Toinen vaihtoehto on tehdä lain siirtymäsäännös, jossa kunnat velvoitetaan muuttamaan asemakaavat, jotka sisältävät vähittäiskaupan laatua ja kokoa koskevia asemakaavamääräyksiä esimerkiksi viiden vuoden kuluessa lain voimaantulosta. Kyseisenä viiden vuodenjaksona tulisi kunnan voida myöntää poikkeuslupa rakentaa kauppa laaturajoituksista välittämättä.

Näkemyksiä eräisiin muihin muutosesityksen kohtiin

Muutosesityksiä valmistelleen työryhmän tehtävässä oli maininta ”ELY -keskusten rooli kaavoitus- ja rakentamisasioissa muutetaan konsultoivaksi ja niiden valitusoikeutta kaavapäätöksissä rajoitetaan”.

Kaupan liiton näkemyksen mukaan tämä ei toteudu muutosesityksessä. Kaupan liiton näkemyksen mukaan valitusoikeus tulisi rajata valtakunnallisiin asioihin.

Kunnioittavasti

KAUPAN LIITTO
Juhani Pekkala
toimitusjohtaja