Liikenne- ja viestintäministeriölle 

Viite: Lausuntopyyntönne 12.10.2017

Lausunto luonnoksesta valtoneuvoston periaatepäätökseksi maaseudun digitalisaation edistämisestä

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Kaupan Liitolta ja Päivittäistavarakauppa ry:ltä lausuntoa otsikkoasiassa. Kiitämme lausuntopyynnöstä ja esitämme lausuntonamme seuraavaa:

Älykkään maaseudun tavoitteena on turvata digitalisaation avulla maaseudun kansalaisten ja yritysten elinolosuhteet kartoittamalla mahdollisuuksia kehittää eri alueille soveltuvia maaseudun palveluratkaisuja ja uusia toimintamalleja.

Luonnoksessa esitetty tavoitteiden ja toimenpiteiden jako neljään kokonaisuuteen toimii hyvin periaatepäätöksen runkona: 1) digitaalinen infrastruktuuri, 2) sähköiset palvelut, palveluiden yhdistäminen ja liikkuminen, 3) paikasta riippumaton työnteko ja opiskelu, sekä 4) työnteon ja yrittäjyyden digitalisaatio. Näiden otsikoiden mukaisia teemoja voidaan vielä periaatepäätöksessä syventää ja konkretisoida. Valtioneuvoston periaatepäätös välineenä sopii hyvin maaseudun digitalisaation edistämiseen, sillä teema on poikkihallinnollinen. Muiden hallinnonalojen kuin liikenne- ja viestintäministeriön osuutta periaatepäätöksessä voidaan vielä lisätä. Luonnoksessa tuodaan hyvin esiin eri tahojen yhteistyön välttämättömyys.

Kyläkaupan mahdollisuudet maaseudun digitalisaation edistäjänä

Maa- ja metsätalousministeriön Pellervon Taloustutkimukselta tilaaman, lokakuussa 2017 julkaistun kyläkauppaselvityksen mukaan noin neljännes kyselyyn vastanneista kyläkaupoista on lopettamansa toimintansa viiden vuoden tähtäimellä. Pitkään jatkunut kyläkauppojen väheneminen näyttäisi siis jatkuvan. Vuonna 2016 kyläkauppoja oli Suomessa 275, kun vain 10 vuotta aiemmin niitä oli vielä 563 kappaletta. Ministeri Jari Leppä toteaakin ministeriönsä tiedotteessa 4.10.2017 seuraavaa: ”Kyläkauppojen määrä vähenee huolestuttavalla nopeudella, ja kehityksen hillitsemiseksi tarvitaan uusia ratkaisuja. Kyläkaupat ovat maaseutualueilla tärkeitä palveluiden tuottajia. Pellervon tekemä selvitys tarjoaa useita erilaisia toimenpiteitä, joita nyt ryhdytään selvittämään tarkemmin.” Pidämme tärkeänä sitä, että maaseudun digitalisaatio toteutetaan niin, että kyläkauppojen toimintaedellytykset turvataan ja niiden toiminta vakiinnutetaan osaksi maaseudun asuttavuuden säilyttävää yksityisten ja julkisten palveluiden tuotantoa.

Pienten myymälöiden toimintaedellytysten turvaaminen on yhteiskuntapoliittisesti tärkeä kysymys. Asuttavuudelle välttämättömän ruokahuollon lisäksi pienet kaupat turvaavat monen muunkin kuluttajalle tärkeän lähipalvelun kuten postipalveluiden säilymistä haja-asutusalueilla. Kyläkauppa ei kuulu vain menneeseen, vaan siitä voidaan kehittää elinvoimainen tulevaisuuden ratkaisu maaseudun tavaroiden ja palveluiden tarjonnan solmukohtana. Digitalisaatio on ehkä tärkein yksittäinen kyläkaupan kilpailukykyä kehittävä ja mahdollistava tekijä, jonka avulla kaupan palvelut maaseudulla, taantuvissa taajamissa ja kaupunkien lähiöissä voidaan turvata. Tämä edellyttää kuitenkin ennakkoluulottomia avauksia ja viisasta sääntelyä eri hallinnonaloilla.

Esimerkiksi Alkon asiamiestoimintaa voitaisiin lisätä kyläkaupoissa. Nykyisin Alkolla on noin 58 tilauspalvelun noutopistettä, kun Ruotsin Systembolagetilla niitä on lähes 500. Miksi kyläkauppa ei toimisi kaikkien Alkon tuotteiden verkkokaupan jakelupisteenä? Tämä tukisi myös Alkon tehtävää palvella suomalaisia kattavasti koko maassa. Kyläkauppa ja sen paikalliset yhteistyökumppanit, kuten kuljetusyrittäjät tai 4H-nuorisoyrittäjät voisivat tuottaa palveluita myös kunnalle esimerkiksi niin, että vanhukset ostaisivat kunnan palvelusetelillä ruokakassin kotiinkuljetuksen ja muita asumisessaan tarvitsemiaan palveluita, kuten opastusta digitaalisten viestintävälineiden käytössä. Myös apteekkien palvelupisteiden perustamista kyläkauppojen yhteyteen voitaisiin helpottaa nykyisestä. Esimerkiksi nämä toimenpiteet toisivat lisää myyntiä ja asiakkaita kyläkauppoihin. Samalla ne edellyttävät kehittynyttä digitaalista ympäristöä ja ennen kaikkea eri osapuolten valmiutta hyödyntää sitä.

Digitaalinen infrastruktuuri

Kehittyneet tietoliikenneyhteydet luovat perustan myös kaupan palveluiden kehittämiselle ja verkkokaupan palveluiden avaamiselle kuluttajalle. Luonnos kattaa hyvin tavoitteet ja toimenpiteet digitaalisen infrastruktuurin osalta.

Sähköiset palvelut, palveluiden yhdistäminen ja liikkuminen

Maaseudulla yhä oheneva toimijajoukko tarjoaa yhä vähemmän palveluja yhä harvemmille ihmisille. Digitalisaatio on mahdollisuus kääntää tämä kehityskulku luomalla uusia entistä tehokkaampia toimintamalleja perustuen uuteen teknologiaan, tiedon parempaan hyödyntämiseen ja toimijoiden yhteistyöhön.

Periaatepäätöksessä tulisi korostaa, että siinä tarkoitetaan ihmisten liikkumisen lisäksi myös tavaralogistiikkaa ja palvelujen toimittamista ihmisille niin sähköisessä kuin fyysisessäkin muodossa. Palveluita yhdisteltäessä tulisi huomioida niin julkiset kuin yksityisetkin palvelut ja pyrkiä madaltamaan lainsäädännön ja viranomaistoimen luomia raja-aitoja näiden sektoreiden välillä.

Periaatepäätöksen muistiossa mainitaan, että paikalliseen osaamiseen ja palveluntarjontaan erikoistuneet toimijat ovat tulevaisuudessa yhä tärkeämpi logistisia keskuksia. Tähän olisi hyvä lisätä selvyyden vuoksi kyläkaupat, lähikoulut ja kylätalot esimerkkeinä näistä keskuksista. Kyläkaupoista kannattaisi muistioon kirjoittaa oma kappaleensa, jossa todettaisiin niiden määrän trendinomainen lasku, niiden suuri merkitys maaseudun asuttavuuden kannalta mm. elintarvikkeiden jakelun ja pakettiliikenteen turvaajana sekä niiden merkittävä potentiaali digitalisaation näkökulmasta monin eri tavoin, kuten esimerkiksi kuntien yhteistyökumppaneina tuettaessa vanhusten asumista kotonaan mahdollisimman pitkään. Ilman fyysistä palveluntarjoajien läsnäoloa pelkkä digitalisaatio ei riitä turvaamaan maaseudun kansalaisten ja yritysten elinolosuhteita. Investointeja kyläkaupan kiinteistöihin ja kylmälaitteisiin tulisi tukea.

Periaatepäätökseen esitämme lisättäväksi seuraavaa toimenpidettä:

  • Edistetään paikalliseen osaamiseen ja palveluntarjontaan erikoistuneiden toimijoiden mahdollisuuksia tuottaa digitalisaatioon perustuvia palvelumalleja maaseutualueilla. Hyödynnetään mahdollisuuksia olemassa olevan yritystuen ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman osalta ja arvioidaan tarvetta uusiin tukimuotoihin (MMM, TEM).

Paikasta riippumaton työnteko ja opiskelu

Suomessa voitaisiin hyödyntää vapaa-ajan asuntojen verkostoa etätöihin huomattavasti nykyistä laajemmin. Samalla ostovoimaa siirtyisi maaseudulle, mikä loisi mahdollisuuksia paikallisille yrittäjille ja lisäisi myös paikallisten asukkaiden palveluita. Verkkokauppa tuo mahdollisuuksia etätyöntekijälle ainoastaan siinä tapauksessa, että verkkokaupan paketit kuljetetaan riittävän lähellä sijaitsevaan, yleensä kaupan yhteydessä toimivaan asiamiespostiin. Lisäksi etätyötä voitaisiin edistää myös muilla esimerkiksi kiinteistöhuoltoon tai kotiinkuljetuksiin liittyvillä palveluilla. Kaikki nämä palvelut edellyttävät paikallisia palveluntarjoajia. Perustelumuistiossa tulisikin mainita etätyön tuomat mahdollisuudet maaseudun elinvoimalle ja paikalliset toimijat, joita tarvitaan tuottamaan palveluita, jotka edistävät etätyön tekemistä.

Periaatepäätökseen esitämme lisättäväksi seuraavaa toimenpidettä:

  • Edistetään etätyön tekemistä maaseudulla tukevia palveluita, kuten lähilogistiikka, päivittäistavarakauppa, digituki ja kiinteistöpalvelut perustuen paikalliseen osaamiseen ja palveluntarjontaan (MMM, LVM).

Työnteon ja yrittäjyyden digitalisaatio

Digitalisaatio ja verkkokaupan kehitys avaa uusia mahdollisuuksia lisätä valtion monopoliyhtiöiden Alko Oy:n ja Veikkaus Oy:n palveluiden saavutettavuutta maaseudulla. Myös lääkejakelua maaseudulla voidaan tehostaa.

Periaatepäätökseen esitämme lisättäväksi seuraavia toimenpiteitä:

  • Edistetään valtion monopoliyhtiöiden Alko Oy:n ja Veikkaus Oy:n palveluiden saavutettavuutta maaseudulla lisäämällä niiden asiamiesten määrää päivittäistavarakaupoissa (STM).
  • Edistetään lääkkeiden saatavuutta maaseudulla kehittämällä lääkkeiden verkkokauppaa sekä lisäämällä apteekkien palvelupisteiden perustamista päivittäistavarakauppoihin (STM).

Yhteistyön merkitys

Esitämme, että periaatepäätöksen johdannossa mainittaisiin viranomaistoimijoiden sekä kansalais-, järjestö- ja vapaaehtoistoimijoiden lisäksi myös yritykset ja niitä edustavat järjestöt merkittävinä toimijoina maaseudun digitalisaation edistämisessä.

Kunnioittavasti

Kaupan liitto
Juhani pekkala
toimitusjohtaja                   

Päivittäistavarakauppa ry
Kari Luoto
toimitusjohtaja

Ilkka Nieminen
johtaja