LAUSUNTO
16.1.2012

Ympäristöministeriö YM 18/400/2011
PL 35
00023 VALTIONEUVOSTO

LAUSUNTO LUONNOKSISTA JÄTEASETUKSEKSI JA YMPÄRISTÖNSUOJELUASETUKSEN MUUTOKSEKSI
Ympäristöministeriö on kirjeellään YM18/400/2011 pyytänyt Kaupan Liitolta ja Päivittäistavarakauppa ry:ltä lausuntoa luonnoksista jäteasetukseksi ja ympäristönsuojeluasetuksen muutokseksi. Kaupan liitto ja Päivittäistavarakauppa ry esittävät lausuntonaan luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi jätteistä kohteliaimmin seuraavaa:

11 § Jätteenkuljetus
1. momentin 1. virkkeeseen tulisi lisätä mahdollisuus kuljettaa jätettä myös peitettynä
”Jäte on kuljetettava tiiviissä pakkauksessa tai umpinaisessa kuljetusvälineessä tai peitettynä”.

14 § Yhdyskuntajätteen erilliskeräys ja kierrätys
1. momenttiin tulisi lisätä, vaikka asiaa selkiytetään erillismuistiossa, eri tuottajan vastuulla olevien pakkausten yhteiskeräyksen mahdollisuudesta silloin kun se on keräysjärjestelmän aiheuttamien ympäristövaikutusten tai kokonaistaloudellisten hyötyjen vuoksi Suomen maantieteelliset erityispiirteet huomioon ottaen järkevin logistinen ratkaisu.

20 § Jätteen tuottajan kirjanpito
Kaupan alan yritysten liiketoiminta pitää sisällään esimerkiksi tavarataloja, eri kokoluokan ruokakauppoja ja miehitettyjä sekä miehittämättömiä polttoaine-asemia. Henkilötyövuosi ei ole paras mahdollinen mittari ominaisjätemäärän ilmoittamiseen, miten sen avulla verrataan esimerkiksi miehitetyn ja miehittämättömien polttoaineaseman ominaisjätemäärää. Tämän vuoksi ehdotamme 2. momentin 2. virkkeen sanan sekä korvaamista sanalla tai.
2
”Ominaisjätemäärä ilmoitetaan jätemääränä suhteessa toiminnan henkilötyövuosine määrään tai suhteessa toimialan …”.

30 § Ilmoitus keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin
Tuottajalla on jätelain mukaan ensisijainen oikeus järjestää jätehuolto. Tämän vuoksi ehdotamme jätehuoltorekisteriin tehtävään ilmoitukseen lisättäväksi selvitysvelvollisuutta tuottajavastuun piiriin kuuluvien jätteiden osalta siitä, kenen tuottajan kanssa yhteistoiminnassa keräystoimintaa harjoitetaan.

Kunnioittavasti
KAUPAN LIITTO
Juhani Pekkala
Toimitusjohtaja

PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA RY
Osmo Laine
toimitusjohtaja