SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ
Viite: STM075:00/2011

Sosiaali- ja terveysministeriö on jättänyt otsikkoasiaa koskevan luonnoksen lausuntokierrokselle. Kaupan liitto esittää lausuntonaan seuraavaa:

Esitysluonnoksessa ehdotetaan säädettäväksi uusi alkoholilaki. Keskeisimpiin muutoksiin kuuluu esitys, jonka mukaan alkoholiyhtiölle kuuluvaa alkoholijuomien vähittäismyynnin yksinoikeutta muutettaisiin sallimalla luvanvaraiseen vähittäismyyntiin kaikki enintään 5,5 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävät alkoholijuomat. Muutosesitykseen sisältyy niin sanotun valmistustaparajoituksen poistaminen alkoholiyhtiön vähittäismyyntimonopolin ulkopuolisista tuotteista.

Kaupan liitto kannattaa yllä kuvattua, varsin maltillista muutosta alkoholilakiin. Esitetyllä alkoholilain muutoksella on pääosin suotuisia vaikutuksia yhteiskunnalle. Tältä osin viittaamme Päivittäistavarakauppa ry:n lausuntoon.

Lakiesitys perustuu kattavaan lupajärjestelmään kuten nykyisetkin alkoholisäädökset. Alkoholijuomien vähittäis- ja tukkumyyjät ovat laillisen elinkeinon harjoittajia, jotka noudattavat lain ja viranomaisten säännöksiä, minkä lisäksi vapaaehtoisella toiminnalla pyrkivät vähentämään alkoholinkäytöstä aiheutuvia haittoja. Alkoholilain uudistuksessa on tämän vuoksi perusteltua purkaa liiallista, yritystoimintaa rasittavaa sääntelyä, joustavoittaa lupahallintoa sekä suunnata valvontaa riskiperusteisesti.

Pidämme myönteisenä, että lupa- ja ilmoitusvelvollisuuksia ehdotetaan osittain karsittavaksi. Kannatamme yleisestikin ottaen alkoholilainsäädännön keventämistä kaikissa kaupan portaissa ja riskiperusteisuutta valvonnassa.

KAUPAN LIITTO

Juhani Pekkala
Toimitusjohtaja