LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ
Viite: LVM/1042/03/2015

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Kaupan liitolta lausuntoa otsikkoasiassa. Kaupan liitto kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Esitysluonnoksessa ehdotetaan mm. että taajama-alueilla voitaisiin tietyin kriteerein poiketa yleispalvelun tarjoajan kirjepostia koskevasta viisipäiväisestä jakelusta. Yleispalvelun piiriin kuuluvat enintään kahden kilon painoiset kirjelähetykset. Lisäksi lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että nykytilanteesta poiketen yleispalveluun voidaan hinnoitella mukaan kohtuullinen, noin kymmenen prosentin, liikevaihto. Lakimuutoksen tavoitteena on mm. tukea yleispalvelun tarjoajan edellytyksiä toimia markkinoilla sekä lisätä kilpailua postipalveluiden tarjonnassa.

Kaupan liitto kannattaa tavoitetta kilpailun lisäämisestä ja yhtyy esityksen arvioon siitä, että markkinoilla lisääntyvä kilpailu todennäköisesti johtaa hintatason laskuun. Haluamme kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että elinkeinonharjoittajia koskeva vaikutustenarviointi on postipalveluiden käyttäjien näkökulmasta tehty suppeasti.

Kaupan ala on edelleen suuri mainospostin lähettäjä. Lisäksi kirjepostin piiriin kuuluvien pienten pakettikuljetusten merkitys tulee kaupan alalla vain kasvamaan verkkokaupan osuuden kasvaessa kaupan kokonaisliikevaihdosta. Huomioitaessa sekä sen, että markkinat eivät tule olemaan kilpaillut koko maassa ja että yleispalvelun tarjoajan toimintaan lisätään kate, on riski, että eri alueilla toimivat kaupan yritykset joutuvat eriarvoiseen asemaan. Onkin keskeistä varmistua siitä, että yleispalvelun tarjoajan uudistuva hinnoittelu on aidosti markkinaehtoinen. Esitämme, että vaikutustenarviointia täydennetään tältä osin.

KAUPAN LIITTO
Juhani Pekkala
Toimitusjohtaja