31.12.2012
Ympäristöministeriö                            
PL 35
00023 VALTIONEUVOSTO

LAUSUNTO YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PAKKAUSJÄTEASETUKSEN KESKUSTELUTILAISUUDEN 14.12.2012 TAUSTAMUISTIOSTA

Kaupan liitto, Päivittäistavarakauppa ry ja Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys esittävät lausuntonaan kohteliaimmin seuraavaa:

Haluamme kiittää ympäristöministeriötä hyvin järjestetystä keskustelutilaisuudesta sekä mahdollisuudesta kertoa merkittävän tuottajan, kaupan, näkemys pakkausjäteasetuksen valmistelussa huomioitavista näkökohdista.

Suomi on maantieteellisesti pitkä ja harvaan asuttu maa ja eroaa huomattavasti muista EU-jäsenmaista. Suomi on EU:n 27 jäsenmaan joukossa pinta-alaltaan kuudenneksi suurin, mutta väestötiheydeltään (17.4 henkeä km2) pienin. Esimerkiksi Belgiassa väestötiheys on 350,4, Saksassa 229,9, Unkarissa 108,1, Italiassa 201,2 ja Hollannissa 485,3 henkeä per km2 (Eurostat). Arvioitaessa kuluttajapakkausten vastaanottoverkoston kustannuksia, on logistiikan kustannusosuus Suomessa huomattava, koska välimatkat ovat pitkiä. Muissa jäsenmaissa pystytään toimeenpanemaan kuluttajapakkausten vastaanottoverkosto huomattavasti Suomen pienemmillä kustannuksilla.

Suomen maantieteellinen asema tuleekin huomioida toimeenpantaessa EU:n jätedirektiivin uusia kierrätystavoitteita kuluttajapakkauksille. Suomessa asetettiin osalle pakkauksista direktiiviä tiukempia kierrätystavoitteita. Harvaan asuttuna maana on jo direktiivissä asetettujen tavoitteiden saavuttaminen meille haastava ja kunnianhimoinen tavoite. Keräyspisteverkostosta säädettäessä onkin tärkeää, että siinä mahdollistetaan vaiheittainen täytäntöönpano. Myös Ekopiste-hankkeen tulokset puoltavat ajatusta kuluttajien luontaisen asiointialueen läheisyyteen rakennetusta keräyspisteverkostosta. Tämä mahdollistaa jätealan teknisen kehityksen huomioon ottamisen. Emme pidäkään järkevänä, että keräyspisteiden määrästä säädettäisiin asetuksella kiinteästi. Tuottajat tarvitsevat lisäksi aikaa kuntien kanssa käytäviin neuvotteluihin vastaanottopaikkojen mahdollista siirtämistä koskien.

Mielestämme on erittäin tärkeää, että ympäristöministeriö huomioi asetusvalmistelussa koko pakkausten hyötykäytön arvoketjun. Eri vaihtoehdoilla saavutettuja hyötyjä on tarkasteltava suhteessa niistä aiheutuviin kustannuksiin ja ympäristövaikutuksiin. Sääntelyn tavoitteisiin nähden tiheydeltään oikein suhteutettu keräyspisteverkosto ei myöskään aiheuta kohtuutonta korotuspainetta lopputuotteiden hintoihin. Lisäksi on huomioitava, että jätedirektiivin ja jätelain lähtökohtana on, että sääntelyllä ei voida asettaa velvoitteita, jotka eivät ole myös taloudellisesti hyväksyttäviä ja toteutettavissa.

Kunnioittavasti

KAUPAN LIITTO                           
Juhani Pekkala              
Toimitusjohtaja            

PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA RY
Kari Luoto
toimitusjohtaja

TEKNISEN KAUPAN JA PALVELUIDEN YHDISTYS
Markku Uitto
toimitusjohtaja