Valtiovarainministeriö
Vero-osasto

LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI KOSKIEN ELINTARVIKKEIDEN ALENNETTUA ARVONLISÄVEROKANTAA

Valtiovarainministeriö on 4.7.2008 pyytänyt Suomen Kaupan Liiton (SK) lausuntoa otsikkoasiasta. SK lausuu kohteliaimmin seuraavaa.

Hallituksen esitysluonnoksessa esitetään arvonlisäverolain 85 §:ää muutettavaksi siten, että elintarvikkeisiin ja rehuihin sovellettavaa 17 %:n verokantaa alennetaan 12 %:iin. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.10.2009.

Nykyistä arvonlisäverolakia (1501/1993) säädettäessä elintarvikkeiden ja rehujen arvonlisäverokannaksi säädettiin alun perin 12 %. Muun ohessa valtiontaloudellisista syistä tätä verokantaa ei ole voitu ottaa käyttöön ja sittemmin arvonlisäverolakia muutettiin niin, että elintarvikkeiden ja rehujen arvonlisäverokannaksi säädettiin 17 % vuoden 1998 alusta lukien.

Ehdotus verokannan alentamisesta on perusteltu ja jo pitkään odotettu muutos. Erityisen perustelluksi elintarvikkeiden arvonlisäverokannan alentamisen tekee nykyinen taloudellinen tilanne. Elintarvikkeiden arvonlisäverokannan alentaminen alentaa elintarvikkeiden hintaa ja hillitsee kohonnutta inflaatiota. Muutos vaikuttaisi positiivisesti työllisyyteen. Vähäisinä ei myöskään voida pitää verokannan alentamisen dynaamisia vaikutuksia, jotka osaltaan kompensoivat verokannan alentamisen aiheuttamia verotulon menetyksiä valtiolle.

Suomen ruoan arvonlisäverokanta lähestyy muutoksen jälkeen EU-maiden keskiarvoa (7 %), mikä vahvistaa koko suomalaisen elintarvikeketjun kilpailukykyä sisämarkkinoilla sekä lunastaa kuluttajalle EU –kansanäänestyksessä esillä ollutta lupausta halvemmasta ruoasta. Ruoan hinta on Suomessa hyvin vertailukelpoinen muiden Euroopan maiden kanssa ilman arvonlisäveroa.

Verokannan alentaminen on esitetty tulemaan voimaan lokakuun alussa 2009. Taloudellisen tilanteen kehittyminen edellyttäisi muutoksen voimaantuloa jo aiemmin. Tämän vuoksi tulisi harkita muutoksen voimaansaattamista jo vuoden 2009 alusta lukien. Myös teknisesti muutoksen ajoittaminen kalenterivuoden vaihteeseen olisi parempi vaihtoehto, kuin sen toteuttaminen keskellä vuotta.

SUOMEN KAUPAN LIITTO

Juhani Pekkala
toimitusjohtaja