YMPÄRISTÖMINISTERIÖ
YM2/400/2016
PL 35, 00023 VALTIONEUVOSTO

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys ja Kaupan liitto yhdessä esittävät lausuntonaan kohteliaimmin seuraavaa:

Voimassa olevaan kansalliseen kemikaalilakiin ehdotetaan tehtäväksi joitakin muutoksia ja selkeytyksiä, joilla mm. poistettaisiin tarpeeton päällekkäisyys liittyen tiettyjen biosidivalmisteiden käytön edellyttämään tutkintovaatimukseen maanviljelijöiden osalta, yhdenmukaistettaisiin lakia vastaamaan EU-asetusten viimeaikaisia muutoksia ja poistettaisiin vanhan kemikaalilain nojalla säädettyjen ja voimaan jätettyjen säädösten listasta tarpeettomaksi käyneet asetukset. Kaupan alan toimijoiden kannalta ehdotetut muutokset ovat lähtökohtaisesti tervetulleita, koska ne selkeyttävät ja yhdenmukaistavat sovellettavaa lainsäädäntöä.

Haluamme kuitenkin kiinnittää huomiota 38 § perusteluissa esitettyyn rajaukseen, jonka mukaan vain ammattimaiseen tuholaistorjuntaan tarkoitettujen valmisteiden käyttöoikeus sallittaisiin ns. kasvinsuojeluainetutkinnon omaaville maanviljelijöille, mutta vain elintarvikkeiden ja rehujen tuotannossa toimiville. Rajaus on mielestämme keinotekoinen ja rajanveto käytännössä ilmeisen mahdotonta. Jotta tämä lainkohta olisi selkeämpi ja sen soveltaminen mahdollisimman sujuvaa kaikille toimijoille, toivomme rajausta muutettavan siltä osin, että ammattikäyttöön tarkoitettuja valmisteita saisivat käyttää kasvinsuojeluainetutkinnon suorittaneet maanviljelijät tuotantosuunnasta riippumatta.

Kunnioittavasti

Kaupan liitto Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys          
Juhani Pekkala Markku Uitto
toimitusjohtaja                     toimitusjohtaja