LAUSUNTO
19.6.2014
OIKEUSMINISTERIÖ
Viite: Lausuntopyyntö 13.5.2014 Dnro 1/61/2013 

Luonnos hallituksen esitykseksi sakon muuntorangaistusjärjestelmän uudistamisesta

Oikeusministeriö pyytää Kaupan liitolta lausuntoa otsikkoasiassa. Kaupan liitto esittää kunnioittavasti seuraavaa.
 
Yleistä
Myymälävarkaudet ja näpistykset aiheuttavat kaupoille vuosittain yli 500 miljoonan euron menetykset.

Myymälävarkaudet ja näpistykset ovat häiriökäyttäytymistä, joihin liittyy usein väkivaltaa tai sen uhkaa. Tämä ilmiö korostuu toistuvasti rikoksiin syyllistyvien kohdalla. Varkauksilla ja näpistyksillä on vaikutuksia henkilökunnan turvallisuuteen, työssä jaksamiseen ja poissaoloihin sekä asiakkaiden turvalliseen asiointiin. Häiriökäyttäytymisestä johtuvat poissaolot aiheuttavat kaupalle varkaushävikin lisäksi huomattavia lisäkustannuksia.

Kaupan liitto pitää erittäin myönteisenä, että luonnos esitykseksi sakon muuntorangaistusjärjestelmän uudistamisesta on valmistunut.

Lakiehdotuksista

Kaupan liitto pitää ehdotuksia rikoslain 2 a luvun, sakon täytäntöönpanosta annetun lain sekä vankeuslain muutoksista kannatettavana.

Myymälävarkaus ja näpistys ovat rikoksia ja niistä määrätyt sakot on voitava muuntaa vankeusrangaistukseksi kun sakotettu osoittaa piittaamattomuutta lain säännöksistä. Tämä on myös eduskunnan tahdon mukaista.

Vaihtoehdoista järjestelmän kehittämiseksi

Luonnoksessa on ehdotettu neljää erilaista mallia muuntorangaistusasian tuomioistuinkäsittelyn yksinkertaistamiseksi.

Kaupan liitto pitää parhaana toista vaihtoehtoa, jonka mukaan säilytettäisiin nykyinen suulliseen käsittelyyn perustuva muuntorangaistusmenettely ja tehtäisiin siihen eräitä täsmennyksiä.

Yksittäisistä toimenpiteistä menettelyn yksinkertaistamiseksi Kaupan liitto pitää siirtymistä sähköiseen tiedonsiirtoon viranomaisten välillä kannatettavana.

Poliisin tai syyttäjän määräämien sakkojen muuntokelpoisuus

Esitysluonnoksen perusteluissa todetaan ”Nykyjärjestelmää on kuitenkin pidetty epäoikeudenmukaisena sellaisissa tilanteissa, joissa sakotettu syyllistyy toistuvasti sakkorikoksiin, mutta niitä ei voida muuntaa vankeudeksi, koska sakko on määrätty rangaistusmääräysmenettelyssä.” Tämä on näkemyksemme mukaan todellinen ongelma.

Ongelman korjaamiseksi esitetään kahta vaihtoehtoa. Kaupan liitto pitää parempana perusteluissa esitettyä seuraavaa vaihtoehtoa:

Perustuslain kannalta ongelmattomampi ratkaisu, olisi rajata summaarisen sakotusmenettelyn käyttöä toistuvasti sakkorikoksiin syyllistyvien henkilöiden kohdalla siten, että toistuvasti sakkorikoksiin syyllistyville ei annettaisi sakkoa summaarisessa menettelyssä, vaan asia vietäisiin aina tuomioistuinkäsittelyyn.

Kuten perusteluissa todetaan, edellä oleva vaihtoehto olisi myös eduskunnan ponnessaan esittämän mukainen.

Kunnioittavasti
KAUPAN LIITTO
Juhani Pekkala
toimitusjohtaja