Kilpailu- ja kuluttajavirasto
linjaukset@kkv.fi

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on pyytänyt Kaupan liitolta kommentteja Tavaroiden ja palveluiden ilmoittamista koskevaan linjausluonnokseen.

Kiitämme esityksen selkeää jäsentelyä sekä tekstin selväkielisyyttä. Haluamme kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että näkemyksemme mukaan markkinointivälineen vaikutus hinnan ilmoittamiseen ei käy tekstistä ilmi tarpeeksi selvästi. Tekstissä tulee kyllä esille erilaisten markkinointikanavien erilaisia vaatimuksia, mutta näiden kanavalähtöisempi esitystapa voisi helpottaa asian ymmärtämistä. Erityisesti televisiomainosten realiteettien asettamia vaatimuksia ei juurikaan ole tuotu esille.

Tiedonantovelvollisuus tarjottaessa yksilöityä tavaraa tai palvelua tiettyyn hintaan

2. jakson viimeisessä kappaleessa annetaan suositus ilmoittaa hinta silloinkin, kun laki ei sitä edellytä. Pidämme muotoilua toimijoita potentiaalisesti harhaanjohtavana. Jos tällainen suositus halutaan antaa, tulisi linjauksessa yksiselitteisesti todeta, ettei nykyinen hintamerkintäasetus edellytä hinnan ilmoittamista, jollei yksilöityä tuotetta tarjota tiettyyn hintaan. Nyt asia käy tekstistä ilmi vain, jos säädökseen on perehtynyt ennalta.

Myyntihinnan ilmoittaminen esimerkkiä ruokakaupan leipäpaketin merkitsemisestä -30 % tarralla.

Linjauksen 4. jakson mukaan myynti- ja yksikköhinta tulee ilmoittaa niin, että merkinnät ovat selkeitä ja havaittavia, riittävän kookkaita, toisistaan erottuvia, muiden tuotteiden hintatiedoista erottuvia ja leipäpaketin välittömässä läheisyydessä.

Ruokahävikin vähentämisen helpottamiseksi PTY ja Kuluttajavirasto ovat solmineet yhteisen sopimuksen 14.12.2009 aletarrojen käytöstä päivittäistavaroissa. Sopimuksessa todetaan, että alelaputettujen elintarvikkeiden lopullisten senttimääräisten myynti- ja yksikköhintojen ilmoitusvelvollisuus tulee toteuttaa taulukkona, joka voidaan esittää julisteena, vihkossa tms. Myymälässä tulee olla selkeällä ja helposti havaittavalla tavalla merkitty, mistä taulukko on saatavilla.

Hintamerkintäasetuksen 553/2013 mukaan hintamerkinnän voi tehdä hintataulukkoon tai muulla vastaavalla tavalla tavaran välittömään läheisyyteen (Hintamerkintäasetus 4 § 3 mom.).  Tämän vuoksi oheinen 14.12.2009 sopimusteksti katsottiin korvautuneen asetusmaininnalla. Käytännössä myymälässä on vain yksi hintataulukko koskien – 30 % tarralla laputettuja tuotteita.

Linjauksessa on näin ollen sallittava myynti- ja yksikköhinnan ilmoittaminen hintataulukossa tai muulla tavalla tavaran välittömässä läheisyydessä hintamerkintäasetuksen 4 § 3 mom. mukaisella tavalla. Niinikään sen tekstiä tulee muuttaa seuraavasti: ” -30 % -merkintä ei vastaa myynti- ja yksikköhinnan määritelmää eikä näin yksin korvaa niitä.

KAUPAN LIITTO

Juhani Pekkala

Toimitusjohtaja