Martti Virtanen/lh
Opetusministeriö
Kirjaamo
PL 29
00023 VALTIONEUVOSTO

SELVITYS TYÖSUHDEOLETTAMAN OTTAMISESTA TEKIJÄNOIKEUSLAKIIN

Opetusministeriö on varannut mahdollisuuden antaa lausunto otsikkoasiasta. Suomen Kaupan Liitto (SK) esittää lausuntonaan kohteliaimmin seuraavaa.

SK pitää kannatettavana sitä, että työnantajan ja työntekijän välinen oikeudelli-nen suhde työsuhteessa syntyvien tekijänoikeuksien osalta järjestettäisiin nimenomaisella tekijänoikeuslakiin sisällytettävällä olettamasäännöksellä. Säännös olisi erittäin hyödyllinen työelämän suhteiden näkökulmasta katsot-tuna. Se, että säännökset olisivat tahdonvaltaisia, vastaisi myös tekijänoikeu-dellista perinnettä. Näin ollen ehdotuksen perusperiaatteet ovat kannatettavia. Haluamme kuitenkin tuoda esille erinäisiä näkökohtia.

Ehdotettu 40 a § koskisi sanamuotonsa mukaan muita kuin tekijänoikeuslain 40 b §:ssä tarkoitettuja teoksia. Säännösehdotuksen perusteluissa todetaan, ettei se koskisi tekijänoikeuslain 5 luvun mukaisia lähioikeuksia. Tätä näke-mystä ei ole perusteltu. Lähioikeuksien sisällyttäminen säännösehdotukseen on yhtä perusteltua kuin teostenkin osalta. Esiintyvien taiteilijoiden oikeudet syntyvät varsin usein työsuhteessa, joten ei ole mitään erityistä syytä erilai-seen kohteluun tässä suhteessa. Toisaalta ehdotettu rajaus on mielestämme ristiriitainen valokuvien osalta. Kaikki valokuvat eivät ole teoksia, vaikka saavatkin tekijänoikeuslain 5 luvun mukaista suojaa. Perusteluissa esitetty näkemys, että valokuvat, jotka eivät ylitä teoskynnystä, kuuluisivat olettama-säännöksen piiriin, ei ilmene säännösehdotuksen sanamuodosta.

Ehdotetun 40 a §:n 3 momentissa säädettäisiin 2 momenttia laajemmasta oikeuksien siirtymisestä. 3 momentin suhde 1 momenttiin jää hieman epäsel-väksi, koska 1 momentissa on jo todettu, että olettamasäännöksestä voidaan sopia toisin. Onko aihetta edellyttää, että työnantaja ja työntekijä sopivat asiasta kirjallisesti. Kirjallinen muoto on tietenkin hyödyllinen mahdollisten tulevaisuudessa syntyvien riitojen ratkaisemiseksi. Toisaalta työsopimusta usein täydennetään myös suullisilla sopimuksilla, jolloin tässä yhteydessä vaadittava kirjallinen sopimus olisi poikkeus yleisestä käytännöstä.
Ehdotetun 40 a §:n 3 momentin loppuosa ei työehtosopimusten osalta vastaa voimassaolevaa työehtosopimusoikeutta. Työehtosopimuksella on työehto-sopimuslain 6 §:n mukaan pakottava ja automaattinen vaikutus. Se sitoo työ-ehtosopimukseen sidottuja työnantajia ja työntekijöitä. Säännösehdotuksen perusteluissa esitetään, että siinä tarkoitetulla viittauksella työehtosopimus saataisiin kiistatta sitovaksi.

Nähdäksemme kysymys siitä, kuuluuko työsuhteessa syntyvistä tekijänoikeuksista sopiminen työehtosopimuksen osallisten säännöstämiskompetenssiin, ei ole epäselvä kysymys. Lähtökohtaisesti työehtosopimuksella voidaan sopia kaikista niistä kysymyksistä, joista voidaan työsopimuksella sopia. Eräiltä osin säännöstämiskompetenssi on tätäkin laajempi. Työsuhteessa syntyvät tekijän-oikeudet ovat työsopimuksen ja sillä syntyneen työsuhteen olennainen osa. Näin ollen työsuhteen yhteydessä syntyvistä tekijänoikeuksista sopiminen myös työehtosopimuksella on pätevää. Päinvastainen näkemys edellyttäisi nimenomaista lain säännöstä. Toisaalta tekijänoikeuskysymyksistä sopiminen työehtosopimuksilla on varsin laajaa ja jatkunut jo pitkään ilman, että sitä olisi kyseenalaistettu. Tämäkin tukee sitä, että kysymykset kuuluvat säännöstämiskompetenssin piiriin.

Kokonaan eri asia on se, että työehtosopimus sitoo työntekijäpuolella vain sen tehneen työntekijäjärjestön jäseniä. Järjestäytymätön työntekijä voi tulla työ-ehtosopimukseen sidotuksi välillisesti vain työsopimuksen ehdon kautta. Tästä syystä käytännössä työsopimuksiin sisällytetään usein ehto, että työsuhteessa noudatetaan työnantajaa sitovaa työehtosopimusta. Tässä suhteessa tekijän-oikeuksia koskeva työehtosopimuksen ehto on samassa asemassa kuin monet muutkin työehtosopimuksen työntekijää velvoittavat ehdot.

Ehdotetun 40 a §:n 3 momentissa työehtosopimus on rinnastettu muihin järjestöjen välisiin sopimuksiin. Tämä ei nähdäksemme edellä esitetyn nojalla ole perusteltua. Tällaiset muut sopimukset saattavat perustua oikeudenhalti-joiden antamaan valtuutukseen, jolloin ne ovat sinänsä valtuutuksen antajaa sitovia. Toisaalta tällaiset sopimukset saattavat olla myös suosituksen luontei-sia tai muutoin ohjeellisia, jolloin niillä ei ole ehdotonta sitovaa vaikutusta.

Ehdotuksen perusteluissa on myös problematisoitu liikkeen luovutus- ja työsuhteen päättymistilanteita. Näiden osalta haluamme kiinnittää huomiota erinäisiin työoikeudellisiin näkökohtiin. Työsopimuslain 1 luvun 10 §:ssä säädetään liikkeen luovutuksen vaikutuksista työsuhteeseen. Työsuhteet jatkuvat automaattisesti uuteen työnantajaan nähden. Mainitun lainkohdan 2 momentin mukaan liikkeen luovutuksessa työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät liikkeen uudelle omistajalle tai haltijalle. Näin ollen tämän säännön mukaan myös tekijänoikeudet siirtyvät uudelle työnantajalle sen sisältöisinä, kuin ne ovat olleet edelliselläkin työnantajalla. Näin ollen nähdäksemme voimassa olevien työsuhteiden osalta tekijänoikeuskysymykset on ratkaistu työsopimus-laissa. Olemme yhtä mieltä siitä, että tekijänoikeuslain 28 § kaivannee tarkis-tamista työsuhteessa syntyneiden tekijänoikeuksien osalta.
Työsuhteen päättymistä emme näe työoikeuden näkökulmasta ongelmalli-sena. Työsuhteen päättymisellä ei ole vaikutusta työnantajalle työsuhteen aikana siirtyneisiin oikeuksiin.

SUOMEN KAUPAN LIITTO

Juhani Pekkala
Toimitusjohtaja