Diaarinumero: LVM/1218/01/2016

Yleistä

Liikenne ja viestintäministeriö on valmistellut esityksen pääministeri Juha Sipilän hallituksen digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön luomista tukevan kärkihankkeen mukaisesti. Esitys on ollut jo kertaalleen lausuntokierroksella. Nyt lausuttavana olevassa, muutetussa esityksessä on huomioitu edellisen lausuntokierroksen palautteet.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä
luottamuspalveluista annettua lakia 617/2009 (myöhemmin tunnistus- ja luottamuspalvelulaki) siten, että ensitunnistamista koskevan tiedon ketjuttamiselle asetetaan enimmäishinta viiden vuoden määräajaksi.

Laajamittainen digitaalisten palveluiden käyttö edellyttää, että palveluiden käyttäjät ja tarjoajat voivat luottaa toisiinsa, mikä puolestaan edellyttää, että markkinoilla on riittävästi tarjolla kohtuuhintaisia, eri osapuolten vaatimusten mukaisia keskenään kilpailevia vahvoja tunnistuspalveluja.

Kauppa kannattaa yleisellä tasolla uuden lainmuutoksen tavoitteita. Hinnan lisäksi huomiota olisi
kiinnitettävä erityisesti lainmuutoksen pohjalta syntyvien palveluiden käytettävyyteen.

Ensitunnistaminen ja sen ketjuttamisen enimmäishinta

Ehdotuksen mukaan tunnistus- ja luottamuspalvelulain 17§:ään ehdotetaan lisättäväksi väliaikaisesti uusi 5 momentti. Sen mukaan tunnistusvälineen tarjoaja saa periä oikeudenmukaisen ja kohtuullisen korvauksen lähettäessään tietoa tekemästään ensitunnistuksesta toiselle tunnistusvälineen tarjoajalle, jotta tämä edelleen voisi myöntää sähköisen tunnistusvälineen. Oikeudenmukaisen ja kohtuullisen korvauksen suuruus perustuisi 17 §:n uuden 6 momentin mukaan Suomessa toimivilta tunnistusvälineen tarjoajilta kerättyihin ensitunnistustietojen hintojen mediaaniin. Edelleen, lain 17§:n uuden 7 momentin mukaan Viestintävirasto antaisi vuosittain päätöksen oikeudenmukaisen ja kohtuullisen korvauksen enimmäistasosta ja sen olisi laskettava vuosittain 25 prosenttia kuitenkin siten, että se olisi 5 euron ja 35 sentin välillä.

Ehdotus täydentää voimassa olevan lain tunnistusvälineiden ketjuttamista koskevaa sääntelyä.

Kauppa käyttää jonkin verran vahvoja tunnistamispalveluja. Nykyisin yritykset joutuvat käytännössä sopimaan niiden käytöstä ilman kilpailutusmahdollisuutta kunkin pankin kanssa erikseen voidakseen tarjota palvelua usean pankin kuluttaja-asiakkaalle.

Ensitunnistamisen ja sen ketjuttamisen näkökulmasta ehdotettu muutos on kaupan kannalta
tervetullut. Se yksinkertaistaa toimintaa ja mahdollistaa palveluiden kilpailuttamisen. Aidon kilpailun pitäisin nopeasti painaa oikeudenmukainen ja kohtuullinen korvauksen enimmäistaso lähelle 35 sentin alareunaa. Oleellista on myös säilyttää aiemmin säädetty 0,10 sentin välitettävän tunnistetiedon maksimihinta.

Uudistuksen yhteydessä kaupan on palveluiden käyttäjänä voitava luottaa siihen, ettei viranomaisen määräaikainen hintasäännöstely johda palveluntarjoajien ylisuuriin voittoihin.

KAUPAN LIITTO
Juhani Pekkala
toimitusjohtaja