EDUSKUNNAN TALOUSVALIOKUNTA
Viite: U 25/2015 vp

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Kaupan liitolta lausuntoa otsikkoasiassa. Kaupan liitto kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Kaupan liitto yhtyy valtioneuvoston kantaan, jonka mukaan on tärkeätä jatkaa kuluttajansuojasääntelyn kohdennettua harmonisointia. Ottaen huomioon etenkin verkkokaupan rajat ylittävän luonteen, olemassa olevan EU:n tavaran kauppaa koskevan erityissääntelyn perustuminen täysharmonisointiin minimiharmonisoinnin sijaan yksinkertaistaisi sääntely-ympäristöä sisämarkkinoilla sekä elinkeinonharjoittajille että EU-alueelta verkko-ostoksia tekeville suomalaisille kuluttajille ja loisi sisämarkkinoilla toimiville elinkeinonharjoittajille tasapuolisemmat kilpailuolosuhteet.

Sääntelyn johdonmukaisuuden kannalta olisi tärkeätä, ettei tavaran kauppaa koskevaa sääntelyä eriytettäisi myyntikanavan mukaan. Perusteltua olisi, että EU:n olemassa olevaa tavaran kauppaa koskevaa erityissääntelyä harmonisoitaisiin ja uudistettaisiin kokonaisuudessaan, ei vain verkkokaupan ja muun etämyynnin osalta. Nyt käsiteltävät direktiiviehdotukset johtaisivat sopimusoikeudellisten säännösten hajaantumiseen myyntikanavasta ja tarjottavasta kulutushyödykkeestä riippuen ja siten nykyistä monimutkaisempaan tilanteeseen niin kuluttajan kuin yritysten kannalta.

Kaupan liitto yhtyy valtioneuvoston kantaan, että direktiiviehdotus sisältää ongelmallisia säännöksiä. Elinkeinonharjoittajien näkökulmasta erityisen ongelmallisia ovat ehdotuksen säännökset, jotka merkitsisivät, että kuluttajalla ei olisi velvollisuutta ilmoittaa virheestä kohtuullisessa ajassa, virhettä koskevaa oletussäännöstä sovellettaisiin kahden vuoden ajan ja kuluttajalla olisi oikeus purkaa tavaran kauppa silloinkin, kun tavaran virhe on vähäinen. Elinkeinonharjoittaja voi siis joutua tilanteeseen, jossa kuluttaja voi väärinkäyttää oikeuksiaan ja käytännössä vaihtaa tuotteen ilmaiseksi uuteen kahden vuoden välein. Tämä tilanne olisi verkkokauppaa harjoittavalle toimijalle kestämätön.

Edellä mainittuihin säännöksiin on tärkeätä pyrkiä saamaan muutoksia ehdotusta koskevissa neuvotteluissa tasapainoisen lopputuloksen saavuttamiseksi.   

KAUPAN LIITTO
Juhani Pekkala
Toimitusjohtaja