Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

YRITYSTEN HALLINNOLLISEN TAAKAN VÄHENTÄMISEN OHJAUSRYHMÄN VÄLIRAPORTTI

EK on pyytänyt lausuntoa jäsenliitoiltaan työ- ja elinkeinoministeriön johdolla laaditusta ehdotuksesta kansalliseksi toimintaohjelmaksi, joka koskee yritysten hallinnollisen taakan vähentämistä. Vastaava hanke on vireillä myös EU-tasolla.

Väliraportissa hallinnollinen taakka määritellään osaksi hallinnollisia kustannuksia, joka syntyy yksinomaan lainsäädännöstä johtuvien tietojen toimittamisesta viranomaisille tai kolmansille tahoille. Hallinnollinen taakka muodostuu siten niiden tietojen keräämisestä ja toimittamisesta, joita yritys ei kokoaisi ilman lainsäädäntöä. Hallinnollisena taakkana ei pidetä sellaisten tietojen ilmoittamista, jotka yritys kokoaisi omiin tarkoituksiinsa ilman lainsäädäntöäkin.

SK yhtyy siihen väliraportissa esitettyyn näkemykseen, että sääntelyn yrityksille aiheuttamaa hallinnollista taakkaa on tarpeen vähentää silloin, kun pyydetyillä tiedoilla ei ole merkitystä sääntelyn yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Ongelmaksi nähdään se, kun tietoja ei pyydetä tarpeeksi yksiselitteisesti, tietoja pyydetään liian usein tarpeeseen nähden, samaa tietoa kysytään erikseen useisiin käyttötarkoituksiin tai tiedon toimittamismuoto aiheuttaa tarpeetonta byrokratiaa. Kannatamme periaatteellista lähtökohtaa, että hallinnollista taakkaa vähennetään yksinkertaistamalla voimassaolevaa lainsäädäntöä ja niiden sisältämiä tiedonantovelvoitteita. Olemme samaa mieltä myös siitä, että hallinnollisen taakan vähentäminen ja sen syntymisen estäminen valmisteltavassa lainsäädännössä on pidettävä lain valmistelussa erityisen tärkeänä periaatteena.

Väliraportissa on merkittävänä hallinnollisen taakan vähentämiskeinona käsitelty sähköisen asioinnin lisäämistä. On oletettavaa, että tällä tavoin saavutetaan tuloksia. Tärkeää on, että pystytään kehittämään tietojärjestelmien yhtenäisyyttä ja toisiinsa sopivuutta. Kannatettava on myös ns. yhden luukun periaate ja väliraportissa esitelty asiointitili. Asioiden etenemisjärjestyksessä on varmaankin syytä määrittää prioriteettialueita, vaikka ohjelman sinänsä tuleekin kattaa koko hallinto.

Väliraportissa esitelty ohjelma on kuitenkin luonteeltaan hallinnon sisäinen. Tämä johtuu jo hallinnollisen taakan määritelmästä. Sen mukaisissa kysymyksissä paras asiantuntemus tietojen tarpeellisuudesta ja hyödyllisyydestä on ministeriöillä ja muilla hallintoviranomaisilla, joten päävastuu kehitystyöstä jää hallinnolle.

Yrityksille syntyy hallinnollista taakkaa kuitenkin myös muutoin kuin määritelmän mukaisissa toimenpiteissä. Väliraportissa on kiinnitetty huomiota lainsäädännön yksinkertaistamiseen. Tässä suhteessa lainsäädännöstä johtuvien hallinnollisen työn vähentämisessä olisi syytä kiinnittää myös muuhun lainsäädäntöön. Työlainsäädännön osalta on painavin esimerkki voimassa oleva vuosilomalaki. Se on nykymuodossaan vaikeaselkoinen ja vaatimuksiltaan sellainen, ettei sen hallinnointia kyetä yrityksessä hoitamaan yksinomaan atk-järjestelmillä, vaan monet tapaukset vaativat yksittäistä harkintaa ja ”käsityötä”.

SUOMEN KAUPAN LIITTO

Juhani Pekkala
Toimitusjohtaja