Kaupan liiketoiminnan ja työvoiman kasvu ovat olleet vahvaa 4-5 viimeisen vuoden aikana. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen vasta julkaistut luvut kertovat pääosassa kaupan kenttää myönteisen työvoimatilanteen jatkuneen tämä vuoden alkukuukausinakin.

Kaupan palkansaajien lukumäärä oli vuoden 2009 ensimmäisenä kvartaalina keskimäärin 261000.

Kaupan palkansaajien lukumäärä säilyi lähes ennallaan verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Vähennystä oli vain 2000.

Talouskriisi vaikuttaa erilailla eri kaupan toimilohkoilla. Vallitseva talouskriisi ei ole siten voimakkaasti vaikuttanut kaupan kokonaistyövoimatilanteeseen. Vientiteollisuudesta ja rakennustoiminnasta riippuvaisen tukkukaupan työllisyysluvut ovat kuiten-kin laskeneet edellisen vuoden huippuluvuista.

Kaupan palkansaajien lukumäärien kehitystä vuoden 2009 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana kuvaa seuraava taulukko:

Toimiala 1. – 3./2009 1. – 3./2008 Muutos
  • vähittäiskauppa
138000 136000 2000
  • tukkukauppa
85000 90000 -5000
  • autokauppa
38000 37000 1000
Kauppa yhteensä 261000 263000 -2000

Kaupan työllisyyden kuva säilyi varsin hyvänä maaliskuussa. Kaupan palkansaajien lukumäärä oli maaliskuussa 252000.

Maaliskuussa 2009 palkansaajien määrä kehittyi seuraavasti:

  • 3000 palkansaajaa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin eli maaliskuussa 2008
  • 24000 palkansaajaa vähemmän kuin edellisenä kuukautena eli helmikuussa 2009

Tilastokeskuksen maaliskuun 2009 työvoimatiedustelun mukaista kaupan toimialoittaista kehitystä kuvaavat seuraavat vertailutiedot, joita arvioitaessa on muistettava että helmikuun 2009 työllisyysluvut olivat poikkeuksellisen korkeat:

Vähittäiskaupassa palkansaajia oli 133000. Lukumäärä on yhtä paljon kuin vuosi sitten maaliskuussa. Edelliseen kuukauteen eli helmikuuhun 2009 verrattuna oli vähennystä 16000 henkeä. Tukkukaupassa palkansaajia oli 81000, joka on 3000 vähemmän kuin vuosi sitten maaliskuussa. Edelliseen kuukauteen eli helmikuuhun 2009 oli laskua 7000. Autokaupassa oli 38000 palkansaajaa, joka on yhtä paljon kuin vuosi sitten maaliskuussa.

Talouden elvytystoimet voivat vaikuttaa pehmentävästi kaupan työvoimakehitykseen. Kaupan toimintaympäristöön vaikuttaa voimakkaasti kansainvälinen talous- ja finanssikriisi. Koko kansantalouden ja elinkeinoelämän vaikeudet johtavat kansantuotteen supistumiseen ja kulutuskysynnän hiipumiseen.

Työpaikkansa säilyttävien palkansaajien, eläkeläisten ja kotitalouksien ostovoiman myönteinen kehitys, elintarvikkeiden arvonlisäveron lasku, hidastuva yleinen hintakehitys, polttonesteiden hintatason palautuminen, asuntolainojen korkojen aleneminen ja monet muut myönteiset tekijät sinänsä luovat myönteisiä edellytyksiä kotimaiselle kulutuskysynnälle ja siten erityisesti vähittäiskaupan toimintaedellytyksille. Kulutuskysyntään vaikuttaa kuitenkin ratkaisevasti mielipideilmasto. Vienti- ja rakennusteollisuuden ongelmat puolestaan näkyvät vahvasti monilla tukkukaupan toimialoilla.

Kaupan yritysten toiminta- ja työllistämisedellytyksiin vaikuttaa kokonaistalouden ja ostovoiman kehityksen ohella monet tekijät. Merkittävää on, että kuluvana vuonna kaupan työllistämisedelly-tyksiä tukee ammattitaitoisen työvoiman saannin helpottuminen ja työnantajan kansaneläkemaksun poisto. Kaupan osalta poiston vaikutus on 103 miljoonaa €, sillä kaupan palkkasumma on noin 7 miljardia € ja keskimääräinen kansaneläkemaksu on ollut noin 1,5 %.

Talouskehityksen heikon ennakoitavuuden vuoksi Kaupan liitto ei kuitenkaan tee arviota palkansaajien lukumäärän kehityksestä vuoden loppuosan osalta. Myönteiset toimintaedellytysten parantamisuutiset ja positiiviset signaalit olisivat tervetulleita. Vähittäiskaupan aukiolojen pikainen muuttaminen Kaupan liiton ja Palvelualojen ammattiliiton sopimalla tavalla olisi tällainen.